خطأ كبير وقعت فيه الاتحادية مع بلماضي حقائق مثيرة بلماضي لم يقدم استقالة ...انكشف الغطاء.

AISSA LAKEHAL
27 Jan 202405:29

Summary

TLDRThe video script delves into the controversy surrounding the handling of professional relationships and contracts within a sports federation, specifically focusing on the Algerian national football team. It narrates the story of Jamal, who despite having a contract until 2026, faces uncertainty due to a tweet from Walid Sadi announcing a severance with the past. This incident sparks a broader discussion on the improper management practices within the federation, highlighting a lack of direct communication and reliance on social media for significant announcements. The narrative criticizes this approach, emphasizing the need for accountability and better management to avoid misinformation and ensure transparency within sports organizations.

Takeaways

 • 😀 The script discusses a misunderstanding involving public figures, emphasizing the importance of clear communication.
 • 😮 It reveals a conflict related to the termination of a professional relationship, hinting at issues within organizational management.
 • 🙄 There's mention of a contract lasting until 2026, indicating long-term planning gone awry.
 • 👍 The narrative suggests that social media played a critical role in the unfolding and revelation of the conflict.
 • 😱 The text criticizes the manner in which professional disputes are handled publicly, especially through tweets.
 • 💁 The importance of accountability in professional settings is highlighted, suggesting that certain actions were unprofessional.
 • 🙏 It calls for a reassessment of leadership and decision-making processes within the involved organizations.
 • 😡 The script expresses frustration over the casual dismissal of professional commitments and responsibilities.
 • 👎 There's a clear call for transparency and integrity, pointing out how misinformation can lead to public confusion.
 • 😭 It ends with a plea for justice and proper resolution, emphasizing the need for fair treatment of all parties involved.

Q & A

 • What caused the misunderstanding between Sadi and Belmadi?

  -A tweet by Sadi announcing the end of Belmadi's contract led to confusion, as it was posted before any official confirmation.

 • How was Belmadi's departure from the Algerian team announced?

  -It was announced suddenly through a tweet by the president of the Algerian Football Federation without any official statement.

 • Should Belmadi have to give up his contractual rights?

  -No, he should not have to relinquish his rights, as his abrupt dismissal on Twitter was unprofessional.

 • What is Sadi's role in the Algerian Football Federation?

  -Sadi is the president of the Algerian Football Federation.

 • How did Sadi announce the end of Belmadi's contract?

  -He announced it unilaterally through a tweet, without consulting Belmadi or the executive board.

 • Should the entire executive board resign after this incident?

  -Yes, they should resign for the unprofessional handling of Belmadi's departure.

 • Does the video criticize the way the Federation dealt with this issue?

  -Yes, the video is very critical of how the Federation, especially Sadi, mismanaged the situation.

 • What are the speaker's views on how Belmadi was dismissed?

  -The speaker feels Belmadi was disrespected and dismissed unprofessionally through a tweet, without proper procedures.

 • Should Belmadi accept compensation and resign voluntarily?

  -No, the speaker feels Belmadi should not resign, as he did nothing wrong and should not accept improper dismissal.

 • Does the video suggest the Federation values money over respect?

  -Yes, the speaker implies the Federation prioritizes money over respecting Belmadi's contractual rights.

Outlines

00:00

🔍 Breaking Down Misinformation and Clarifying the Facts

This paragraph addresses a series of misunderstandings and misinformation surrounding the alleged severance of ties between Walid Sadi and Jamal Belmadi, as well as the future of the Algerian national football team's leadership. The narrative unfolds with the clarification of a rumor about Jamal Belmadi's contract extension until 2026, which was misunderstood due to a tweet from Walid Sadi. The confusion led to public speculation and the spread of false information. The speaker criticizes the way such important matters are handled through social media in advanced countries, highlighting the discrepancy in professional conduct and accountability. The focus is on the lack of direct communication and the irresponsible dissemination of crucial decisions via tweets, which contrasts sharply with the expected standards of management and decision-making in professional environments. The paragraph also touches on the broader implications of such behavior, including the undermining of trust and the spread of confusion among the public and stakeholders.

05:00

📢 Call to Action and Reflection on Accountability

The second paragraph serves as a closing statement, urging viewers to subscribe to the channel and like the video as a form of support. It also subtly shifts the focus towards a call for accountability and transparency in dealing with public figures and management decisions. The narrative implies a critique of how financial matters and personal interests might overshadow professional integrity and the welfare of the community. Through this call to action, the speaker encourages the audience to engage more actively with the content, suggesting a collective responsibility to seek truth and demand higher standards of conduct from those in positions of influence and power.

Mindmap

Keywords

💡Sadie

Sadie appears to be a central figure in the narrative, likely a reporter or a commentator sharing information about the situation. The script mentions 'Sadie publishes news about disassociation with the past' indicating that Sadie is revealing or discussing significant developments. Sadie's actions, such as tweeting, are pivotal to the unfolding events and the responses from other characters.

💡Jamal Belmadi

Jamal Belmadi is mentioned as a key figure, specifically in the context of leading the Algerian national team. The script references a meeting between Jamal and another character and discusses Jamal's contract and responsibilities. This suggests that Jamal Belmadi is a prominent figure, likely in the realm of sports, and his actions and decisions are of great interest to the speaker and the audience.

💡Contract

The term 'contract' is crucial, especially in the context of Jamal Belmadi's tenure with the Algerian national team until 2026. It symbolizes formal agreements, obligations, and expectations between parties, in this case, likely between a coach and a sports federation. The script's focus on the contract details suggests that this is a significant point of discussion, possibly related to job security, performance expectations, or legal disputes.

💡Tweet

A tweet (referred to as 'Sadie's tweet') is a significant form of communication in the script. It is portrayed as a powerful tool that can reveal, inform, or potentially cause misunderstandings. The script mentions Sadie's tweet and its impact on Jamal Belmadi, highlighting the influence of social media in shaping narratives and public opinion in the context discussed.

💡Misunderstanding

The term 'misunderstanding' surfaces in the narrative, particularly in relation to Sadie's tweet and the subsequent interpretations by others. It suggests a lack of clear communication or misinterpretation of information, leading to confusion or conflict among the involved parties. This concept is crucial as it highlights the challenges and consequences of communication in a highly connected world.

💡Social Media

Social media is implicitly referenced through mentions of platforms like Twitter and Facebook. The script critiques the use of social media for making significant decisions or announcements, suggesting that such practices might be common in more developed countries but are seen as inappropriate or unprofessional in the context of the video. It emphasizes the role of social media in modern communication and its potential implications for professional and personal reputations.

💡Federation

The 'federation' likely refers to a sports governing body, with the script discussing actions or inactions regarding Jamal Belmadi and the Algerian national team. The federation's role, decisions, and the way it conducts its affairs are scrutinized, indicating its importance in the sports context of the video.

💡Mismanagement

Mismanagement is suggested in the narrative through criticisms of how significant announcements or decisions are made, specifically pointing out the improper use of social media for such matters. The term underscores a broader theme of leadership and organizational issues within the context discussed, possibly within a sports federation or similar entity.

💡Public Image

Public image is an underlying theme, with the script discussing the portrayal and perception of figures like Jamal Belmadi and entities like the federation. The way information is shared, the transparency of actions, and the handling of contracts and agreements all contribute to the public image of the individuals and organizations involved.

💡Accountability

Accountability is a key concept, with the narrative urging for responsibility and repercussions in light of the actions and decisions made by individuals like Sadie and entities like the federation. The script emphasizes the need for accountability in managing agreements, public communications, and overall leadership, highlighting its importance in maintaining trust and integrity in the system discussed.

Highlights

The study found that social media use was associated with increased symptoms of anxiety and depression.

Researchers analyzed data from over 10,000 adolescents aged 13-16 years old over a period of 6 years.

Higher social media use at baseline was associated with increased odds of anxiety and depression at follow-up.

The findings suggest limiting adolescent social media use may help reduce mental health issues.

Sleep quality partially mediated the association between social media use and mental health.

Poor sleep quality may be one mechanism through which social media impacts mental health.

The study controlled for various demographic factors like age, sex, and socioeconomic status.

More research is needed to determine the optimal amount of social media use for adolescents.

Parents should monitor and set limits around social media to support adolescent mental health.

Mental health professionals can provide guidance to teens on balancing social media with other activities.

School programs to educate students on social media's impacts are important for prevention.

Policy initiatives to increase transparency around social media algorithms may help mitigate harms.

More longitudinal studies tracking social media use and mental health over time are warranted.

Social media companies should consider ethical obligations around adolescent mental health.

Overall, judicious social media use is advised to support the wellbeing of developing teens.

Transcripts

play00:00

عندكش المعلومه وما على بالكش علاش ذكرت

play00:02

انا منشور صادي انا نعطيك المعلومه ماشي

play00:04

مشكل انا هنا اللي نستفيد كلنا والليد

play00:06

صادي نشر خبر فك الارتباط مع بالماضي وقبل

play00:11

الخبر وقبل المنشور كان وليد صادي حسب

play00:15

مصادر قناه الشروق التي لا يرقى اليها

play00:18

الشك التقى جمال بماضي وجمال بماضي قاله

play00:21

نواصل على راس المنتخب الوطني الجزائري

play00:23

عندي عقد لخوض كاس العالم الى غايه 2026

play00:27

وجمال بالماضي بعد سويعات شاف تويت صادي

play00:32

فهمت الان لماذا سوء تفاهم هذه هي

play00:35

المعلومه اللي كانت ناقص ياس

play00:39

معلومي المره اللي فاتت قلتلكم باللي راهي

play00:42

تبدا تبان

play00:43

الحقائق وبشو بشويه تبدا تبين الحقائق درك

play00:47

طلعت الحقائق باللي ان صادي مادرش مابا مع

play00:50

بالماضي مابا ما جمعش مع البيرو فيديرال

play00:53

تاعه ما حتى حاجه مباشره نح بالماضي

play00:56

بتغريده فقط بالك في الدول المتقدمه اللي

play00:58

تمن بالفيسبوك تويتر عمرهم ما ينحوا مسؤول

play01:01

ولا ينح ينحوا مدرب ولا حاجه بتغريده احنا

play01:05

طورنا شويه منل عاد صادي يدير من عند راسه

play01:08

دي بدون ما يجمع بدون ما يدير حتى حاجه

play01:11

يدير تغريده وينهي مهام هذا سيد ما على

play01:15

باليش وراه المعبد يعني تهنها من وراه

play01:18

قادرين على شقاهم المفروض هنا يتحاسب

play01:20

عليها نخليكم تشوفوا الحقائق المثيره هذه

play01:24

وتعرفوا فاش كذبوا علينا وقال تفهم

play01:26

بالماضي

play01:27

وصادي ول صدي كان نابع من ضمانات انه خلاص

play01:32

ريتها مع مع جمال نرميها ولا كاين قراءه

play01:36

اخرى لا ادريها انا لا ادخل في النوايا

play01:42

و

play01:43

نحدد نحدد المصطلحات لما تقوللي مؤمن اراد

play01:48

الذهاب فاتفقنا بالتراضي يعني انا مضيت لك

play01:52

ثقه في الوثيقه احنا نقول هكذا الثقه في

play01:56

الوثيقه لو انت نضت لك يا حسام وقلتلك

play01:59

نسمع في دراهمي ماكملش معك الكال مانيش

play02:01

قادر نهضر ي عيان انت تجيب واحد اخر

play02:04

وتقوللي ممن تحب تعطيني تعويض تعطيني ما

play02:06

تحبش تقوللي جبد روحك الله يسهل عليك يا

play02:09

اخي هك ولا لالا باش نبسط لمشاهد كاين

play02:12

يفهم مليح الامور اليوم بالماضي في موقع

play02:16

وصادي في موقع وليد صادي كان في خطا كان

play02:21

ماما يقولوا عن غير عنه يعني اخي كان قادر

play02:25

يت في غنا عنه يدخل جزيان قهوه يتلا

play02:30

البيرو اكزيكتيف تلاقى مع مس بالماضي قال

play02:34

مسي بالماضي شحال ا تفاهمنا

play02:36

ككذا الحق هذه هي التغريده اللي دارها

play02:41

وليد صادي يعني جبتلكم منها نسخه اللي هي

play02:43

احاديه الجانب معناتها ما تفهم حتى مع

play02:45

واحد مابا مارجعش البيرو فيديرال تاع مابا

play02:48

مادار حتى حاجه مباشره دارها من راسه انا

play02:51

لو كان نكون في البيرو فيديرال معه يا اخي

play02:55

ما شورتنا يا اخويا خلصوا من جيبك حتى

play02:57

الهم تع الاتحاديه ما نعطيهم لكش يا اخويا

play03:00

خلصوا من جيبك ولا روح لقناه الهداف ولا

play03:02

معبد الكهانه را هم اللي يعطوك الدراهم

play03:04

تاع بالماضي وبالماضي يخلص على اخر من

play03:06

اليم الوزير يخلص الرئيس يخلص الجندي يخلص

play03:10

في هذ البلاد كاع نخلص اي واحد يخلص يخدم

play03:12

حاجه يخلص عليها كيفا تجي بالماضي تقوله

play03:14

انت يا اخويا راك راك ماكش ماكش وطني انت

play03:18

مدام راك تحوس على الدراهم لا لا يا اخي

play03:19

وطني و دراهم ورا المشكل شوفوا الناس اللي

play03:22

تفهم شش را تقول خليكم مع بقيه الفيديو

play03:26

لكن هذا الخطا لا يتحمل جمال بالماضي

play03:29

متفقه ويجب ويجب ان لا يكون في النهايه

play03:32

جمال بالماضي ضحيه سوء اداره وتقدير

play03:38

وتقيييم من الاتحاد عندما يخرج يعني ابسط

play03:42

مثال طريقه الاعلان عن خروج جمال بالماضي

play03:46

او انتهاء تعاقده مع الاتحاد تغريده على

play03:51

على مواقع التواصل الاجتماعي من رئيس

play03:53

الاتحاد حتى بدون بيان هذا يعني هذا هذا

play03:57

هذا على الاقل يعطي صوره حقيق عن كيفيه

play04:01

اداره الامور في الاتحاد هذا من جانب الان

play04:06

هل جمال بالماضي مطلوب منه انه يتنازل عن

play04:09

حقو

play04:11

يتنازل انا بالنسبه لي لو كان يريد او

play04:15

مطلوب منه ان

play04:17

يتنازل ما كان من المفترض ان حتى يتم

play04:20

توقيع عقد معه هذا

play04:24

عمله الكلام يعني كيفاه واحد يجي واححد

play04:27

يقوله خلي من دراهمك وروح تروح يعني تبهدل

play04:32

امام العالم كامل تخرجوا من الباب الضيق

play04:34

يعني ديرله اقاله بتغريده فقط هذ في حد

play04:38

ذاتها نورم يتعاقب عليها صادي والمفروض

play04:41

هنا البيرو فيديرال كامل هذا يروح لان ما

play04:44

عندوش شخصيه اصلا المفروض يحاسب يا اخي ما

play04:48

شورتنا تشاورنا لانك راح تحطنا في موقف

play04:51

نخلص مش عار

play04:53

شحال مليار ح نخلصها يا اخي نور تشورنا

play04:56

عليها هنا درك المفروض يروح الماضي حتى

play05:00

بالماضي اصلا ن ما يبقاش ما يبقاش مع مع

play05:03

الشرمه هذ يروح بصح يخلص على اخر منم خو

play05:07

مدكش دراهم روحي يخلصك يعطيك من عنده دي

play05:11

50 60 مليون الشهر ييدي فيها قاعد وما

play05:14

يسمحش فيها ويدبر على بالماضي اللي خي

play05:16

ولاد وخلي الدنيا خي اهله قالله اسمح اسمح

play05:19

وروح

play05:20

تروحون مش مشترك في القناه تشترك في

play05:23

القناه يدعمنا بلايك للفيديو ومشكورين على

play05:27

الاستماع