لمن هم في العشرينيات، إكتشف أسرار الحرية المالية مبكراً لتصبح ثرياً | ثابت حجازي

الدكتور ثابت حجازي Dr. Thabit Hejazi
6 Dec 202327:15

Summary

TLDRIn this video, the speaker provides financial advice specifically tailored for young people in their 20s and early 30s. He emphasizes the importance of building personal assets, developing skills, and managing finances wisely at an early age to achieve long-term financial freedom and wealth. The speaker shares insightful tips on saving, investing in mutual funds, real estate, and entrepreneurship while cautioning against impulsive financial decisions and unnecessary spending. By embracing a disciplined approach, continuously learning, and strategically investing, the speaker believes young individuals can pave the way for a financially secure future.

Takeaways

 • 😀 Focus on building wealth over the long-term, not just short-term financial gains.
 • 🌱 In your 20s, invest in developing personal assets and skills that can generate income.
 • 💰 Start saving and investing early, even with small amounts, to benefit from compound growth.
 • 📈 Invest in low-risk index funds and mutual funds for long-term wealth building.
 • 🏡 Consider investing in real estate as a long-term asset for wealth generation.
 • 🤝 Build relationships and networks that can lead to business opportunities and income streams.
 • 📚 Continuously educate yourself on personal finance, investing, and wealth-building strategies.
 • 🧮 Live within your means, track your expenses, and create a surplus for investing.
 • 🚀 Consider starting your own business or entrepreneurial venture, but do it wisely and with preparation.
 • 🔄 Diversify your investments and avoid putting all your wealth into high-risk ventures.

Q & A

 • What is the purpose of this video?

  -The purpose of this video is to provide important advice and guidance to young people in their 20s and early 30s regarding financial freedom, money management, and wealth-building.

 • Why is it important to develop personal assets in your 20s?

  -Developing personal assets, such as skills, knowledge, and abilities, is crucial in your 20s because these assets generate income for you. Without personal assets, you will face significant challenges in achieving financial freedom later in life.

 • What is the importance of saving and investing in your 20s?

  -Saving and investing in your 20s is essential because it allows your wealth to compound over a longer period, leading to better financial results in the future. Starting early gives you a significant advantage in building wealth.

 • What is the recommended investment strategy for beginners?

  -For beginners with limited funds, the recommended investment strategy is to start with index funds or mutual funds, which offer lower risks and diversification benefits. These funds allow you to invest small amounts regularly and benefit from long-term growth.

 • How can one differentiate between being rich and being poor?

  -The key difference between being rich and being poor lies in whether your income exceeds your expenses. If your income is higher than your expenses, even by a small margin, you are considered rich. However, if your expenses exceed your income, you are considered poor.

 • What advice is given regarding starting a business in your 20s?

  -While starting a business in your 20s is an option, it is recommended to first acquire relevant skills, experience, and financial stability before taking the entrepreneurial leap. It is advisable not to quit your current job or income source until your business shows signs of success.

 • What is the importance of diversifying investments?

  -Diversifying investments is crucial to manage risk effectively. The advice given is to invest in various asset classes, such as stocks, real estate, and start-ups (for those with higher risk tolerance), to ensure that potential losses in one area are mitigated by gains in others.

 • What is the recommended approach to investing in start-ups or small businesses?

  -For those with limited financial resources in their 20s, it is advised not to invest in start-ups or small businesses, as these investments carry higher risks. Instead, focus on lower-risk investments like index funds or mutual funds until you have built a substantial investment portfolio.

 • What role does continuous learning play in achieving financial success?

  -Continuous learning, reading books on finance and wealth management, and taking courses on investment strategies play a crucial role in developing financial literacy and making informed decisions. The video strongly emphasizes the importance of educating oneself on money matters, especially in your 20s.

 • What is the overall message or advice given in this video?

  -The overall message and advice given in this video is for young people in their 20s to work hard, develop skills and personal assets, save and invest wisely, diversify investments, and continuously educate themselves on financial matters. By following these principles, they can achieve financial freedom and build substantial wealth over the long term.

Outlines

00:00

💰 Achieving Financial Freedom for Young Adults

The speaker emphasizes the importance of achieving financial freedom at a young age, especially for those in their 20s and early 30s. He shares valuable advice on financial management, investing, and building wealth from personal experiences. The key points include setting long-term goals for financial independence, developing income-generating skills, avoiding wasting money in unproductive ways, and understanding the power of consistent saving and investing from an early age.

05:01

🌱 Cultivating Personal Assets and Saving Habits

The speaker stresses the need for young people to cultivate personal assets, skills, and income sources. He encourages building practical abilities that can generate income rather than relying solely on degrees or certifications. Developing a saving mindset is crucial, as saving allows for investing and growing wealth over time. The speaker emphasizes the importance of tracking expenses, living within one's means, and consistently allocating funds for long-term investments.

10:02

📈 Investment Strategies for Long-Term Wealth Building

The speaker provides guidance on investment strategies, focusing on long-term wealth building. He recommends investing in index funds through platforms like Thamar Capital or Vanguard, as they offer diversification and lower risk compared to individual stock trading. Real estate investment is also highlighted as a viable option for building assets over time. The key is to start investing early, consistently contribute to investments, and remain patient for long-term growth.

15:03

🚀 Entrepreneurship and Alternative Investment Opportunities

The speaker discusses entrepreneurship and starting one's own business as a potential path to financial success, especially for those who have achieved significant savings or wealth. He cautions against investing in small or high-risk startups without proper due diligence. For those with substantial capital, he suggests considering angel investing in promising startups or becoming involved as a board member to mitigate risks. Diversification and understanding the investment landscape are emphasized.

20:03

⚠️ Avoiding Financial Pitfalls and Regrets

The speaker shares personal experiences of financial mistakes made in his 20s, such as investing in ill-advised small business ventures due to emotional reasons or lack of research. He warns against squandering hard-earned savings on undiversified or high-risk investments without proper understanding and planning. The key message is to learn from past missteps and prioritize informed decision-making when it comes to managing and growing personal finances.

25:04

🔑 Key Takeaways for Financial Success in Youth

The speaker concludes by emphasizing the importance of investing in oneself, developing practical skills, and building financial literacy from a young age. He recommends reading books on personal finance, taking courses on investing and wealth management, and consistently working towards creating multiple income streams. The overarching message is to embrace hard work and dedication in one's youth to secure financial freedom and prosperity in the long run.

Mindmap

Keywords

💡Financial Freedom

Financial freedom refers to having enough wealth or passive income to cover one's living expenses without having to actively work for it. The video emphasizes the importance of achieving financial freedom, especially at a young age, as it provides security and independence. Examples from the script include the speaker's advice to invest and save from an early age to create a passive income stream that can sustain you later in life.

💡Assets

Assets are resources or possessions that have economic value and can generate income or appreciate in value over time. The video distinguishes between personal assets like skills and knowledge, and financial assets like real estate, stocks, or businesses. Building personal assets through education and skill development is recommended as a foundation for accumulating financial assets and achieving financial freedom. The speaker advises investing in assets that can generate passive income.

💡Investing

Investing refers to the act of allocating money or resources with the expectation of generating income or capital appreciation over time. The video emphasizes the importance of investing, particularly through low-risk vehicles like index funds, as a means of growing one's wealth and achieving financial freedom. The speaker provides specific investment advice, such as starting to invest early, diversifying investments, and focusing on long-term growth over short-term gains.

💡Savings

Savings refer to the portion of one's income that is set aside or reserved for future use, rather than being spent immediately. The video stresses the importance of saving a portion of one's income consistently, even if it is a small amount, as a foundation for building wealth through investment. The speaker advises tracking expenses, living within one's means, and directing any surplus income towards savings and investment accounts.

💡Passive Income

Passive income is income that is earned without actively working for it, such as income generated from investments, rental properties, or businesses that operate with minimal involvement. The video presents passive income as a key goal in achieving financial freedom, as it allows one to maintain a comfortable lifestyle without relying on active employment. The speaker encourages building passive income streams through long-term investments and asset ownership.

💡Risk Management

Risk management refers to the process of identifying, assessing, and mitigating potential risks associated with financial decisions or investments. The video advises against taking on excessive risk, particularly when starting out or when dealing with limited resources. The speaker recommends starting with low-risk investments like index funds and gradually diversifying into higher-risk opportunities as one's knowledge and financial position improve.

💡Entrepreneurship

Entrepreneurship refers to the act of starting and running one's own business or venture. The video presents entrepreneurship as a potential path to achieving financial freedom, as successful businesses can generate significant income and wealth. However, the speaker also cautions against prematurely investing in risky or underdeveloped business ideas, emphasizing the importance of acquiring skills, experience, and financial stability before venturing into entrepreneurship.

💡Financial Literacy

Financial literacy refers to the knowledge and skills required to make informed and effective decisions about personal finance, including budgeting, saving, investing, and managing debt. The video strongly advocates for improving financial literacy, especially among young people, as a crucial step towards achieving financial freedom and building wealth. The speaker recommends reading books, taking courses, and actively learning about personal finance concepts and strategies.

💡Long-term Perspective

A long-term perspective refers to the mindset of making decisions and taking actions with a focus on long-term goals and outcomes, rather than being driven by short-term gains or gratification. The video repeatedly emphasizes the importance of adopting a long-term perspective when it comes to financial planning, saving, and investing. The speaker advises against being swayed by short-term market fluctuations or impulsive decisions, and instead encourages perseverance and patience in pursuing long-term financial goals.

💡Compounding

Compounding refers to the process by which an asset's earnings, from either capital gains or interest, are reinvested to generate additional earnings over time. The video highlights the power of compounding, especially when starting to invest at a young age, as it allows even small initial investments to grow significantly over the long term. The speaker provides examples and calculations to illustrate how compounding can dramatically increase the value of one's investments and accelerate the path to financial freedom.

Highlights

The most important thing is to be wealthy while young, not just when retired, as it provides financial freedom and enables better decisions throughout life.

Building personal assets and skills is crucial for generating income in your 20s, as these are the assets that will bring you money.

Saving and investing is essential, as keeping money idle in a current account means losing around 10% annually due to inflation.

Start investing in index funds and let compound interest work in your favor over the long term, even with small monthly contributions.

Real estate is another important asset class to consider for long-term investments and wealth building.

For those with larger capital, consider being an angel investor in promising startups, but diversify and invest in areas you understand well.

Never invest in small, risky businesses just for emotional reasons like supporting friends or family without proper due diligence.

Track your expenses and live within your means to create a surplus for investing, even if it's a small amount initially.

Develop multiple income streams and continuously learn new skills to increase your earning potential.

Don't rely on luck or external circumstances; focus on building your knowledge, skills, and financial literacy from a young age.

Adopt a long-term perspective and patience when it comes to investing, as short-term thinking often leads to poor decisions.

Read books on personal finance, wealth management, and investing to develop a strong financial mindset.

Take courses and educate yourself on investment strategies, asset classes, and financial planning to make informed decisions.

Consistency and discipline in saving and investing from a young age are key to building long-term wealth.

Entrepreneurship and starting your own business can provide significant financial upside if pursued strategically and with proper planning.

Transcripts

play00:00

في هذه الحلقه خصصت هذه الحلقه تحديدا

play00:02

لايشارك الشباب في العشرينات وبدايه

play00:05

الثلاثينات اشاركهم نصائح مهمه في الامن

play00:08

المالي في الحريه الماليه نصائح مهمه في

play00:11

تعاملهم مع المال انا مريت في هذه التجربه

play00:14

ومريت في تجارب كثيره جدا فيما يتعلق

play00:16

بتعاملي مع المال ووجدت ان من الضروري ان

play00:20

يزداد الوعي عند الشباب بالذات في سن

play00:22

مبكره وم مش بس انا بقول ذا الكلام كثير

play00:25

من الناس والكتاب العالمين اللي كتبوا في

play00:28

موضوع المال بيقول لك كل ما تعاملت مع

play00:31

المال بنضج في عمر مبكره كلما كنت ستحقق

play00:34

نتائج افضل لاحقا النصائح اللي ح اشارككم

play00:37

هي في هذه الحلقه كنت اتمنى والله وانا في

play00:40

العشرينات احد شاركها معاي كنت اتمنى وانا

play00:43

جمعت مبلغ وراس مال ممتاز اني كنت ممكن

play00:46

انطلق فيه بطريقه امنه وصحيحه ضيعت الفلوس

play00:50

هذه كلها وانا في العشرينات هذه نصائح من

play00:52

القلب الى القلب نحو الحريه الماليه وانت

play00:55

في عمر ما زال

play00:58

مبكرا

play01:03

[موسيقى]

play01:06

اول نقطه حاب ابدا فيها واكلم كل الشباب

play01:08

في فئه العشرينات كل انماط الشباب كل

play01:10

انواعهم هل الاهم بالنسبه لك ان تكون ثريا

play01:13

وانت شاب او ان تكون ثريا وانت متقاعد

play01:17

ايهما اهم بالنسبه لك لو اعطيتك وده فيهم

play01:20

مش الاثنتين الافضل ان اكون ثري طول حياتي

play01:23

تمام لكن ايما اهم فكر كده بعمق تكبر و

play01:27

وما يكون عندك فلوس معطيته حريه ماليه على

play01:30

الاقل قراراتك واشياء اللي محتاجها بتلبيه

play01:32

وانت مرتاح ولا وانت كبير ولا وانت الان

play01:35

صغير فكر فيها حتلاقي ان في الغالب حجيك

play01:38

كذا لمبه تقول لك لا لو انا شاب كنت سري

play01:41

وانا كبير كنت فقير او ما عندي حريه ماليه

play01:44

كفايه ما حكون سعيد في حياتي انا الان

play01:46

كشاب ممكن اشتغل ممكن ادبر نفسي لكن انا

play01:49

وكبير ما حكون مرغوب وظيفيا ما عندي

play01:52

القدره الجسديه اني اتحمل الضغط المالي

play01:54

واني اروح اتعب واكد وعلما بانه مو غلط

play01:57

احنا نعمل حتى حتى نموت طبعا بلا شك لكن

play02:00

انت ما حتكون وقتها عندك روح الشباب اليوم

play02:03

فالاهم ان تكون غني وانت متقاعد على فكره

play02:06

لذلك انا سويت هذه الحلقه ما يهمني تكون

play02:08

ال ثري وعندك قرشين وعندك فلوس او يعني

play02:10

غني وعندك فلوس وعندك حريه ماليه وتضيعها

play02:13

بعدين ايش الفائده ما في فائده فلذلك

play02:16

التركيز على ان على المدى البعيد والرؤيه

play02:19

المستقبليه هذه اول نقطه الان تكتبها عندك

play02:21

بوضوح علي ان ابني حياه غنيه مش مرحله

play02:26

غنيه مش سنتين غنيه مش ثلاث سنوات غنيه

play02:29

حياه ولذلك فكر في التقاعد ليش لا الوعي

play02:32

المالي في امريكا وصل لمرحله اليوم في

play02:34

احصائيه في عام 2019 اطلعت عليها من كل ست

play02:37

متقاعدين واحد منهم مليونير تقاعد هو

play02:40

مليونير هذا الموضوع ترى خلاص يعني اشبع

play02:43

بحثا في في دول زي امريكا عندهم الوعي

play02:46

المالي مهم وهم صغار يعرفوا وين يحطوا

play02:48

فلوسهم لما يدخلوا وفين يستثمرها عندهم

play02:50

وعي ان الحساب الجاري ما ينفع يكون في

play02:52

فلوس يا اما في حساب استثماري يا اما لا

play02:54

نقاط حتكلم فيها لاحقا لكن في البدايه

play02:57

ارجوك فكر على المدى البعيد هذه النقطه

play03:00

الاولى النقطه الثانيه للنمط الشباب اللي

play03:03

في العشرينات ما عنده الاصل اللي جواه

play03:06

اللي يجيب له فلوس في علم الماليه في حاجه

play03:09

اسمها استس الاصول الاصول ايش هي هي شيء

play03:12

تمتلكه الشركه يعود عليها بالمال بالنفع

play03:15

والمصاريف ايش هي هي اموال تصرفها الشركه

play03:18

على اشياء ما هي اصل ما اقدر ابيعه في يوم

play03:21

من الايام مثلا بنزين مشوار مدري فين

play03:24

مصاريف رواتب اما الاصول انا قاعد اشتري

play03:27

للشركه ارض قاعد اشتري مبنى اقدر ارج

play03:29

ابيعه الذهب وصول الاسهم في الشركات وصول

play03:33

انت كانسان عندك وصول للاسف اقابل شباب

play03:36

اقول لهم طيب الله سبحانه وتعالى اول شيء

play03:38

قبل لا يعطيك الوصول اللي برا عقار في

play03:40

وصول جواك اعطاك هي قال لك روح ابنيها

play03:42

اعطاك العقل والتفكير والقدره على البناء

play03:46

المهارات ايش بنيت مهارات وانت في

play03:47

العشرينات ايش عندك مهارات تجيب لك فلوس

play03:49

هذه اصول ذاتيه ايش تعرف مهارات في الحياه

play03:52

تسويها لو سويتها الاحد ومستعد بالاحد ده

play03:56

اللي سويت له يعطيك فلوس مقابلها هذه

play03:59

المقد رات العضلات الذاتيه هي حتبدا تكون

play04:02

من خلالها راس مالك من خلالها تبدا تكون

play04:05

راس مالك في الحياه ماذا تتقن ماذا تعرف

play04:08

شيء لو انت سويته راح يجيب لك نتائج

play04:11

ممتازه والله انا بنيت مهاره التعامل مع

play04:13

البيج داتا اعرف اسوي انلسز لها للشركات

play04:16

هذه مطلوبه جدا انا مصمم محترف انا فنان

play04:20

انا بنيت قدرات تجاريه قدره بنا علاقات و

play04:25

موردين والى اخره انا اخذت ماستر في مجال

play04:28

معين وعندي مهارات مش بس شهادات بلا

play04:30

مهارات انتبهوا من الشهادات بلا مهارات

play04:32

هذه اليوم ما عاد لها قيمه انت فين الاصول

play04:36

اللي عندك اللي يجيب لك فلوس فاذا كنت

play04:38

خالي الجعبه ما عندك ولا شيء التولز عده

play04:41

الادوات تبعتك اصلا في العشرينات فاضيه

play04:44

هذه مشكله كبيره جدا لك انصح دائما الشباب

play04:47

يا جماعه ابنوا وصولكم شباب في العشرينات

play04:50

استثمر في نفسك قبل تستثمر بره في وصول

play04:52

انت انت ايش تعلمت مهارات امكانيات قدرات

play04:56

تقدر تقول انا اقدر انطلق فيها عشان سواء

play04:59

احصل على وظيفه ممتازه او اجيب فلوس بشكل

play05:01

جيد فابنوا مهاراتكم وهذه قضيه هامه جدا

play05:05

للشباب في العشرينات ننتقل لي بعده النقطه

play05:07

الثالثه واحنا في العشرينات هي الادخار

play05:10

ايش يعني ادخار ما هو الوجه الاخر للادخار

play05:14

بعض الناس يعتقدوا الادخار ان انا راتبي

play05:16

في الشهر 2000 دولار ادخر منه 300 دولار

play05:20

اخبيها عندي في المحفظه ولا في البنك هذا

play05:23

هذا ادخار غير نافع هذه خساره لانك انت

play05:26

على المدى البعيد حتخسر ايش التضخم قدره

play05:29

المال الشرائيه حتقل مع الايام حيصير ال

play05:31

1000 دولار بعد خمس سنين ما تجيب لك نفس

play05:33

البضاعه اللي جيبلك هي الان ال000 دولار

play05:35

مش نفس القدره الشرائيه للمال او القوه

play05:37

الشرائيه للدولار او للمال فبالتالي

play05:39

الادخار له وجه اخر هو الاستثمار اللي ما

play05:42

بدا يدخر وهو في العشرينات راحت عليك كنت

play05:45

اتمنى ان احد وانا في العشرينات لما كان

play05:48

عندي وفر مالي بسبب عملي وخبرتي وتواصلي

play05:52

واجتهادي انا اسست شركه عمري 21 سنه وصلت

play05:55

لمرحله عندي ادخار بمئات الالوف من

play05:57

الدولارات مش حقول برقم معين ضاعت اقولها

play06:00

بصراحه نعم ضاعت عندي كثير من المدخرات

play06:02

لاني ما كنت اعرف الوجه الاخر للادخار وهو

play06:05

الاستثمار وما كنت اعرف درجات الاستثمار

play06:08

ما كنت اعرف ان في استثمار في له مخاطر

play06:10

عاليه تجنبو وانتم في العشرينات حاقول لكم

play06:13

عليه بعد شويه ما كنت اعرف ان انا يجب ان

play06:15

ادخر واستثمر في كتاب لتوني روبنز اسمه

play06:17

انش كبل او غير قابل للتشكيك يقول طرح

play06:21

مثال جدا جميل واحد بدا يدخر وعمره 20 سنه

play06:25

والاخر بدا يدخر وتقريبا رحلته في الادخار

play06:29

كان

play06:30

بداه عمره 40 سنه اعتقد فالم الزمنيه لما

play06:34

اختلفت على الرغم ان يهما وضعوا نفس القدر

play06:37

من المال الفارق كان دبل تقريبا او اكثر

play06:40

من الدبل في حجم الاستثمار كيف نوى عنده

play06:42

بسبب واحد بدا يدخر مبكرا وواحد قال ما

play06:45

يهمنا الدخر الان اصلا الادخار غير مفيد

play06:48

الادخار هو الاستثمار اذا ما تعرف تدخر ما

play06:50

تعرف تستثمر طب فين احط فين استثمر فلوسي

play06:53

هذه لو كانت حتى قليله راح اعطيكم بعد

play06:55

شويه نصائح في الاستثمار لكن يجب ان تعرف

play06:58

اذا ما وصلت لمرحله انما يدخلك شهريا قابل

play07:02

ان تدخر منه مبلغ انت مقصر انت عندك مشكله

play07:05

حقيقيه ما لا تقول انا ما عندي ضعف

play07:07

امكانيات ضعف موارد انا في انت عندك كل

play07:10

الامكانيات واتاكم من كل ما سالتموه وان

play07:13

تعدوا نعمه الله لا تحصوها لقد خلقنا

play07:15

الانسان في احسن تقويم انت مو قاعد تفعل

play07:18

نفسك بالدرجه اللي تعمل فيها ادخار انت مو

play07:21

قاعد تستغل امكانياتك وعلاقاتك بالطريقه

play07:24

اللي ممكن تسوي لك ايراد يكون فيه ادخار

play07:27

اليوم اللي تبدا فيه تدخر هو اليوم بدات

play07:29

تسمى انت غني ما هو الفرق بين الغني

play07:31

والفقير الغني هو اللي هو اللي ايراداته

play07:34

اعلى من مصاريفه لو ب 50 دولار يسمى غني

play07:37

والفقير ما هو تعريفه اللي ايراداته اقل

play07:40

من مصاريفه حتى لو ب 50 دولار يعني يصرف

play07:43

شهريا اكثر م ما يجيه لو يجيك 100000

play07:46

دولار في الشهر دخل وتصرف 120000 دولار

play07:49

انت تصنيفك فقير ترى لانه مصاريفك ما زالت

play07:51

اعلى من ايراداتك لكن اليوم اللي تكون

play07:55

مصاريفك فيه اقل من ايراداتك انت بدا تسمى

play07:58

غني غني عاد في درجات الغنى تصل للثراء

play08:00

ووالى اخره انا اتكلم عن بدايه سلم الغنى

play08:04

ان يكون ايرادك اعلى من نفقاتك هذه هي

play08:07

البدايه وبدايه الرحله فلازم تلوم نفسك

play08:09

وانت في العشرينات لو انت ايراداتك اقل من

play08:12

مصاريفك لازم تعيد النظر انا مقصر انا

play08:14

مقصر في الدخول لعالم العمل الحر عبر

play08:17

الاونلاين انا مقصر في بناء علاقات ممتازه

play08:19

انا مقصر في السوشيال ميديا انا مقصر

play08:21

بالتعريف عن نفسي للاخرين انا مقصر في

play08:23

بناء قدراتي ومهاراتي والتعلم انا ما قاعد

play08:25

اتعلم قاعد يضيع وقتي كثير من الشباب يضيع

play08:27

وقتهم اليوم في السهرات والوناسه والطلعه

play08:30

والجيه ومو قاعد يبني مهاراته حجيك يوم

play08:33

تقول يا ريت تعبت في العشرينات وبنيت

play08:35

مهارات ارتاح فيها بعدين واجني منها ثروات

play08:38

ومبالغ كبيره فابنوا مهاراتكم يا اخي اذا

play08:41

ما تبغى تبني مهاراتك وتتعلم ابني علاقاتك

play08:43

زيد خبراتك في ناس ضد التعلم انا عارف

play08:46

يسمعوني يقولك في واحد مليونير نعرفه ولاا

play08:48

معاه ثاني ابتدائي وانا اعرفه بعد وما

play08:50

عنده ثاني ابتدائي ايام ه الظروف ما ساعدت

play08:53

انه يتعلم والمنافسه اقل من اليوم ولو كان

play08:56

مليونير وما تعلم روحوا للجانب الاخر وانا

play08:58

موافق ابني عندك بنوا علاقات العلاقات

play09:01

ثروه لوحدها يعرف ناس كثير يعرف يتواصل

play09:04

ويعرف يبني علاقات ويبني معهم ثقه اثنين

play09:07

بنوا خبره اشتغل ليل نهار اتعلم من اخطاؤه

play09:10

عاد انت احيانا لا خبره ولا تعلم ولا

play09:13

علاقات وتقول لي الثرا حظ وتقول لي والله

play09:16

انا عاد اللي ما ورث لا يا جماعه الله

play09:18

يخليكم يعني هذه قضايا ومفاهيم عيب اليوم

play09:21

نتداولها انا والله انا ما اخذت ما ورثت

play09:25

مبلغ من المال انا والله فلان هو محظوظ

play09:28

وال حظ وهذا شيء مكتوب لنا ما يتغير هو في

play09:32

النهايه هذه من الاشياء اللي الله سبحانه

play09:34

وتعالى كتبها علينا كرز لكن ايضا تتغير

play09:36

بالعم او هي مربوطه اصلا رزق مكتوب بشروطه

play09:40

مو مكتوب كذا بالمطلق انا هذا ايماني في

play09:42

موضوع الرزق هو شيء مكتوب لك بشروطه يعني

play09:45

اذا قمت تشتغل تيجيك كذا اذا بنيت علاقات

play09:47

اذا مربوط بكلمه اذا انت ما تبغى اذا انت

play09:49

تبغاها لوحده واحد يدق عليك الباب سلام

play09:52

عليكم تفتح الباب يلاقي يلاقي قدامك مليون

play09:55

دولار كذا جاتك فري طبعا لما اقول انت ما

play09:57

اخاطبك انت شخصيا اخاطب الشخص اللي عنده

play09:59

هذه القناعه فانا لغه الخطاب لا حد يفهمها

play10:02

غلط اوكي فهذا الشخص اللي يبغى الامور تجي

play10:06

ما ح تمطر اليوم يوما من ايام السماء عليك

play10:08

ذهبا ولا فضه ولا صارت حتى مع احد ابدا

play10:11

حتى مع الانبياء كلها مرتبطه بالعمل اوكي

play10:15

الاجتهاد الشرط خذوا المواضيع كده بنضج

play10:18

وانتم في هذه المرحله عشان لا يضيع وقتكم

play10:21

بشويه قناعات تقيكم تكتشفوا حقيقتها متى

play10:24

وانتم في الثلاثينات انا اقول دائما

play10:26

للشباب كل القناعات اللي عتنا نفسك انك

play10:29

تقتنع فيها وهي قناعات صحيحه ورحت ماسك في

play10:31

قناعاتك القديمه والسلبيه والمقيده والغير

play10:35

صحيحه تكتشف صحتها وانت في وسط الثلاثينات

play10:38

في ال 35 تقريبا تقول يا الله يا ريتني

play10:40

انا في العشرينات كنت افضل من كده كنت ما

play10:43

مشيت ورا هذه الفكره كنت ما ضيعت وقتي كنت

play10:45

ما مشيت ورا فكره ان في النهايه حظوظ

play10:47

وفيتامين واو اللي هو يعني واسطات واللي

play10:50

ما عنده واسطه ما راح يوصل واللي ما عنده

play10:52

كذا ما واللي عنده ظروف سياسيه ما هي عاش

play10:55

فيها ما حينجح

play10:56

هتكتشف وانت في الثلاثينات ان قناعاتك هذه

play11:00

ضيعت عليك وقت كبير فمن الان خليك منفتح

play11:03

اكثر مع الحياه وامتلك قناعات محفزه

play11:05

وجديده تنجح اكثر النقطه اللي بعدها في

play11:09

ناس حيقولوا ثابت طب اوكي احنا بنشتغل

play11:10

وعندنا دخل لكن كيف نوصل للادخار ما احنا

play11:12

قادرين انا اقول لكم حاجتين سوها تتبع

play11:15

نفقاتك وعش في حدود امكانيات انت تحطها

play11:17

على نفسك مش اللي تجيك باي ديفولت تتبع

play11:20

نفقاتك تخليك تحذف النفقات اللي ما لها

play11:23

داعي اثنين عش في حدود امكانياتك لا تحاول

play11:27

توسع نطاق العيش بطريقه انك انت دائما

play11:31

اقساط سيارتك اعلى من اللازم اقساط بيتك

play11:34

اعلى من اللازم اجار بيتك اعلى من اللازم

play11:36

حتى ميزانيات اللبس والاكل والشرب احد

play11:40

النظر فيها لازم تدخل في الادخار ما في

play11:43

شوف اتحدى روح ارجع لكل الكتب في الثراء

play11:45

والماليه ما في احد عنده طريقه للثراء ما

play11:48

فيها انفستمنت ما فيها استثمار وما في شكل

play11:51

للاستثمار ما اقدر استثمر اذا ما كان عندي

play11:54

ايراد اعلى من نفقات تسميه ادخار سميه

play11:57

ادخار تسميه ذكاء مالي سميه ذكاء مالي

play11:59

تسميه السر سميه السر تسميه الجذب سميه

play12:03

سميه اللي تبغاه ايراداتك اعلى من نفقاتك

play12:06

انت امورك تقدر تخش الان في عالم

play12:08

الاستثمار يعني قدر تعمل ادخار عشان تخش

play12:11

في الاستثمار فتروح تقلل نفقاتك عشان تزيد

play12:14

ايراداتك وتعمل فارق ما عندك برافو عليك

play12:17

لا تقوللي انا ما ابغى اعيش في حدود

play12:19

امكانياتي وما ابغى اتبع نفقات انا حاب

play12:22

ازيد ايرادات حقول لك ممتاز خلاص انت سويت

play12:25

المعادله يلا زيد ايراداتك وعش في نمط

play12:27

حياه اللي انت تبغاه لكن تذكر في عندك

play12:30

ادخار ولا لا ايوه في عندي ادخار لا تزيد

play12:32

نمطك حياتك لا توسع نمط الحياه وتخليه

play12:35

يسموه زحف نمط الحياه لا تخلي نمط الحياه

play12:37

يزحف يزحف لما ياكل لك مع انك انت زدت

play12:40

ايراداتك ياكل لك كل الفارقه اللي انت

play12:42

جبته يروح لان انت نمط حياتك بيزحف بطريقه

play12:46

انه بيقلس الهامش وبالتالي نرجع للصفر على

play12:49

الرغم ان ايراداتك زادت لكن ما في ادخار

play12:51

ما استفدنا شيء فانت محتاج تبع تتابع

play12:54

نفقاتك وتتبعها جيدا ومحتاج تعيش في حدود

play12:57

امكانات عشان تخلق وفر عشان عشان تخش في

play12:59

الانست مننت طيب ايش نستثمر نجي اللي

play13:01

بعدها الحنا نخش في موضوع الاستثمار انا

play13:03

طالما عندي صار هامش اقدر استثمر فيه عندك

play13:06

ادوات استثمار كثيره ابدا مثلا في موضوع

play13:08

الاستثمار وانا اعتقد اليوم من اكثر

play13:10

الادوات اللي ممكن تقبل استثمار بمبالغ

play13:13

بسيطه وهي الاستثمار في صناديق المؤشرات

play13:16

انا اليوم ممكن افتح حساب في تمر الماليه

play13:19

في ملاء الماليه لو انت عايش في السعوديه

play13:21

في فانجارد الامريكي صناديق اشتري في

play13:23

المؤشرات ادخل في حتى البنوك اغلبها عندها

play13:25

اليوم صناديق مؤشرات وكلنا مهتمين في

play13:27

الجوانب المعايير الشرعيه تخضع للمعايير

play13:29

الشرعيه ابدا اشتري اسهم من خلال الصناديق

play13:32

لا تشتري اسهم دايركت في الشركات اذا تبغى

play13:34

امان عالي اللي عنده خبره في شراء اسهم

play13:37

الشركات بشكل مباشر ودر درس تحليل فني

play13:39

ومالي ممكن يروح فيها بس انا انصحك انت

play13:42

مشغول في عملك مشغول في تنميه مواردك

play13:45

الماليه ما عندك وقت لدراسه الشركات

play13:48

وتحليلها الفني والمالي اشتري في صندوق

play13:50

مؤشرات صندوق مؤشر مثلا زي الاس بي 500

play13:54

الامريكي المعروف تقدروا تروحوا لثمره

play13:57

وملاء الماليه لو انتوا عاشين في السعوديه

play13:59

تفتح حساب وتبدا ب 1000 ريال وانصحك ان

play14:02

تبدا بمبلغ اكبر من 1000 ريال قد ما تقدر

play14:04

ابدا البدايه تكون مرتفعه لكن بعدين ايش

play14:06

اللي حيكون دورك انك كل شهر تضيف لهذا

play14:09

مدخراتك تضعها في حسابك الاستثماري لدرجه

play14:12

تصل الى مرحله حسابك الجاري ما في له الا

play14:15

الفلوس اللي حتصرف هذا الشهر اي اكسترا

play14:17

ماني عندك اي فلوس زائده حطها في حسابك

play14:20

الاستثماري لانك لما تضعها في حسابك

play14:22

الجاري في البنك ترى البنك بيستمر وبيكسب

play14:24

منها ما يقارب 10% سنويا ليش ما احولها

play14:28

لحساب ثماري في احدى صناديق المؤشرات اللي

play14:30

هي نسبه الامان فيها اعلى من الاستثمار

play14:33

المباشر في الشركات وتكسب قاعد توفر دخلك

play14:36

واد خارك وهذه عليها دراسات كبيره سنويا

play14:38

تربح 10% تقريبا من استثمارك في الصناديق

play14:42

لو استمريت على المدى البعيد يعني 10

play14:44

سنوات فاكثر هو ثابت تكلمني عن استثمار عش

play14:48

سنوات طبعا طبعا انا كلمتك اول حلقه ما

play14:51

عندك لونج تيرم جاي تسمعني عشان بكره تسوي

play14:54

فلوس هذا اسمه شغلك هذا جهدك انت روح

play14:56

الحلقه هذه ما تفيدك تبغى تكون وانت في

play14:58

الثلاث ثلاثينات والاربعينات حسابك

play15:00

الاستثماري بدا لوحده يعطيك ما تحتاجه انت

play15:03

لكي تصرفه شهريا من غير ما تشتغل هذه

play15:06

الحلقه لك يخليك متابعني من الان ايوه

play15:08

تبني تبني نفسك حساب ادخاري عمره 15 سنه

play15:11

حساب استثماري في الصناديق المؤشرات على

play15:13

المدى البعيد هذه الصناديق كلها تربح

play15:15

والاسهم عموما على فكره في دراسه من 100

play15:17

سنه الى اليوم اكتشفوا ان الاسهم عموما

play15:20

تربح كل خمس سنوات 5% زياده وما تخسر

play15:23

خساراتها انيه على المض البعيد دائما سوق

play15:26

المال في صعود دائما الاستثمارات والاسهم

play15:29

في صعود لكن احنا ما نصبر تجي عندنا كده

play15:33

ازمه ماليه شويه في الاسهم تنزل نروح نبيع

play15:35

هذا اسو وقت للبيع اصبر انت قاعد تبني

play15:37

صندوق اصلا لا تتابع صندوقك الاستثماري

play15:40

اللي انت فتحته في اي صندوق مؤشر لا

play15:41

تتابعه خلاص انت تدفع شهريا وتنسى على

play15:44

المدى البعيد راح تستفيد فائده غير عاديه

play15:47

حتى المستثمرين المباشرين في الشركات زي

play15:49

ورن بروفي وغيره خبراء الاستثمار اللي

play15:51

شغلتهم في الحياه استثمار ينصحوك

play15:53

بالاستثمار بعيد المدى ما في احد يستثمر

play15:56

قصير المدى الا يكون الشخص المتداول اللي

play15:58

هو هو مضارب هذه شغلته هي هذه مهمته

play16:00

وظيفته اما انت مو وظيفتك تستثمر انت

play16:02

بتشتغل في شركه مدير سي او مدير اداره انت

play16:07

عندك عمل حر انت بتقدم خدمات فريلانسر

play16:10

وعندك ادخار تبغى تحوله للاستثمار احسن لك

play16:12

تروح تستثمر بهذه الطريقه تذكر الموضوع في

play16:16

البدايه ممكن يحبطك ممكن تشوف انك قاعد

play16:19

تدفع بتخسر المحفظه حقتك عادي عادي كمل

play16:21

استثمر ضع قد ما تقدر من مدخرات حتى تنمو

play16:25

مدخراتك في هذه الاسهم على المدى البعيد

play16:27

هتصنع صندوق استثماري لك حيخليك تعيش

play16:30

حياتك وتتقاعس مليونير مش حتى قبل التقاعد

play16:33

20 سنه لو تحسبها كالكوليشن وانا ما ح

play16:36

احول حلقتي لحلقه في الاستثمار حت اكتشف

play16:39

ان انت غالبا ما جمعته في هذه ال سنه قابل

play16:43

ان هو يعطيك ايراد شهري كاربا واح تكفيك

play16:46

انك انت تعيش فيها لو ما عندك وقتها وظيفه

play16:49

وال الكلام يطول في هذا الموضوع الى هنا

play16:52

اقف واروح لنوع ثاني من الاستثمارات النوع

play16:54

الثاني ان تستثمر في الاصول اشتري ارض

play16:56

اشتري شقه اشتري اي اصل عقاري العقار

play17:00

والوصول في النهايه لاز تكون عندك هدف اني

play17:02

انا امتلك ارض في يوم من الايام ارض قابل

play17:05

انها ينمو سعرها في مكان ما ضروري ان

play17:07

نستثمر 30% من مدخراتنا اذا كبرت اذا

play17:11

مدخراتك صغيره ما حت تروح للعقار خليه

play17:13

خطوه ثانيه روح للصناديق هذه بتكلم عنها

play17:15

ايضا في العقار العقار مهم جدا لكي يعني

play17:18

تخلق لنفسك مع الايام فعلا وصول تنمو

play17:22

وارباحها تتضاعف على مدار 10 15 سنه حتى

play17:25

الاستثمار في العقار على فكره بعيد المدى

play17:27

ما هو قصير المدى يعني خمس سنوات في اكثر

play17:29

عشان يفرق معك قيمه العقار اللي انت

play17:31

اشتريته الا المضاربين برضه في العقار

play17:33

اللي يبيع ويشتري يرضى بربح 5% 3% ويبيع

play17:37

هذا هو متفرغ لهذه الوظيفه بس انا بذكركم

play17:40

احنا مو متفرغين فدائما القرار بعيد المدى

play17:44

هو اللي يضمن لك الربحيه سواء في العقار

play17:46

او في الاسهم او في اي مجال استثماري اخر

play17:49

النوع الثالث من الاستثمارات الاستثمار

play17:51

المباشر في الشركات انك انت تروح الان

play17:53

تاخذ دوره في التحليل الفني والمالي

play17:55

للاسهم وتقرر السوق اللي حتشتغل فيه وتروح

play17:57

تتنور قطاعات الشراء وتشتري في سبعه الى

play18:00

عش شركات دائما تستثمر فيها وتشتري فيها

play18:02

اسهم على المدى البعيد هنا يكون عندك في

play18:05

احتماليه ربحيه اعلى من الصناديق بس هنا

play18:07

ايضا المخاطره اعلى بالذات اللي ما درس

play18:10

هذا الموضوع فان تستثمر الاستثمار في

play18:12

الاسهم على المدى البعيد مربح في رده فعل

play18:14

سلبيه وفي ثقافه صارت ان اسهم وخسائر

play18:18

وتفتكروا 2008 وتفتكروا ما ادري عام كم يا

play18:21

جماعه كل الانهيارات اللي صارت في سوق

play18:23

الاسهم تعوضت اعطيني انهيار واحد سوق

play18:26

الاسهم طاح فيه ما طلع مره ثانيه ما في بس

play18:28

احنا ما نصبر احنا ما نصبر احنا نبغى

play18:30

بسرعه نجني المال واذا صار في اي انهيار

play18:32

في السوق نخاف ونبيع وهذا اسو مكان تبيع

play18:35

فيه لذلك اقول لكم احنا نستثمر ايش

play18:37

مدخراتنا الشيء الفائض ما نستثمر الشيء

play18:39

اللي نحتاجه عشان ما نضطر ان احنا نبيع

play18:41

بعدين ليتر اون اوكي ونمتلك اصوله نمتلك

play18:44

بيت نمتلك ارض بحيث احنا ما نضطر احنا

play18:46

نبيع اسهمه في اوقات غلط انك تبيع فيها

play18:48

وعلى المدى البعيد اغلب استراتيجيات

play18:51

الاستثمار تنجح خلينا نروح الان معك

play18:54

لاستراتيجيات نحو تحقيق امان مالي نوعا ما

play18:57

يعني انا انا انا را عي في كل النقاط

play18:59

الاساسيه كل الناس اللي يشتغلوا في اي

play19:01

مجال موظفين اعمال حره شريك في شركه مدير

play19:05

تنفيذي يستطيع ان يعمل بذه الطريقه عشان

play19:07

يحقق ثراء مالي ولكن اذا كنت تستطيع ايضا

play19:10

ان تذهب لافكار متعلقه بانك انت تفتح

play19:13

مشروعك الخاص تبدا مشروعك الخاص تدا مشروع

play19:16

رياضي تطبيق اي فكره طبعا اصحاب هذول

play19:19

المشاريع الرياضيين بلا شك انه ممكن يسوي

play19:22

قفزه ماليه خلال ثلاث سنوات تكون

play19:24

بالملايين لان عنده سو مبادره قام بمشروع

play19:27

سوى مخاطره اخذ الرسك وسوى مشروع حقق له

play19:30

ايرادات عاليه جدا وامان مالي كبير جدا

play19:32

وهو مازال في العشرينات او في الثلاثينات

play19:34

او حتى في الاربعينات بالمناسبه متوسط

play19:36

اعمار رائدي الاعمال اللي اسسوا مشاريع

play19:38

رياديه تقنيه تحديدا ناجحه متوسط اعمارهم

play19:42

42 واشرت ذلك في حلقه اسمها ابدا مشروعك

play19:45

يمكن وانت في ال 40 او حاجه زي كذا وليس

play19:48

في العشرينات عشان بعض الناس محبطين يقول

play19:50

لك لو ما بديت بدري في رياده الاعمال ما

play19:52

راح انجح لا اللي في العشرينات نجحوا هم

play19:54

المشاهير اللي احنا عرفناهم لكن في ناس

play19:55

كثيرين مو معروفين ونجحوا في مشاريعهم

play19:57

التقنيه وهم ه في الاربعينات ولذلك ما في

play19:59

وقت لبدا هذه الرحله بس انا اليوم حديثي

play20:01

عن الشباب اللي في العشرينات اللي قاعد

play20:03

يضيعوا وقتهم وتضيع مدخراتهم واستثماراتهم

play20:06

ومو عارفين وين يودوا فلوسهم الفوائض

play20:08

الفائض هذا حتى البسيط ومو عارف انه من

play20:10

الان لازم يكون عنده تارجت لامتلاك ارض

play20:12

لامتلاك عقار ولازم يزيد ايراداته ولازم

play20:14

يزيد مهاراته هذا هذا حديث اليوم كمل

play20:17

النقطه اللي انا بداتها الان موضوع

play20:18

المشاريع الرياديه موضوع انك تاسس مشروعك

play20:21

بنفسك وتنطلق فكر فيها كابشن ولكن لا

play20:24

تستعجل امتلك شويه مهارات زي ما يقول تدرب

play20:26

على حساب غيرك في اللحظه المنا ناسبه ابدا

play20:28

مشروعك ولا تستقيل من عملك الحالي او تترك

play20:31

اللي قاعد تقدمه الان من خدمات وتتفرغ

play20:34

لمشروعك الا بعد ما تتاكد من المشروع بدا

play20:36

ينجز بدا ينجح وقتها ممكن تتفرغ له بنسبه

play20:39

كبيره جدا رحله تاسيس المشاريع رحله

play20:42

التسويق لمشروعك رحله تعلم اكثر من كونها

play20:45

فقط رحله عمل اللي ما يفهم في رياده

play20:47

الاعمال ما يعرف في موضوع التسويق

play20:49

للمشاريع ما درسها ترى ممكن تواجه تحديات

play20:51

كبيره وتخسر على حسابك فاحسن لك ادرسها

play20:54

مسبقا وتعلمها قبل تبدا غمار تاسيس مشروع

play20:58

جديد اذا اقدر اقول الخص ما ما مر في

play21:01

الحلقه ان الشباب اللي نمط الشباب اللي في

play21:03

عشانه اللي ما عنده حتى اصول ذاتيه لازم

play21:05

تنمي وصولك الذاتيه بالتعلم تستثمر بنفسك

play21:08

تقوي مهاراتك وتبدا مسار يجيب لك فلوس ولا

play21:11

هتجد تحديات كبيره حتل المسها وانت في ال

play21:14

30 و 40 او حيكون دخلك مقيد بشكل كبير

play21:17

عندما تكبر وايضا ايضا مهاراتك لا يعني

play21:19

فقط تعلم وكورسات ودورات لا خبراتك

play21:22

علاقاتك احتكاك مع الناس كله هذه حصيله

play21:25

وعضله كبيره النمط الثاني الشاب اللي سوى

play21:27

ايرادات وصار عنده مدخرات محدوده كيف

play21:30

يستثمرها وكيف ينميها واشرت لموضوع

play21:32

الاستثمار وكيف ممكن تبدا النمط الثالث

play21:35

الشباب اللي حققوا مبالغ ماليه كبيره

play21:37

وفائض واصبحوا ما شاء الله في في وضع مالي

play21:40

ممتاز طبعا بلا شك انه ما يفوت نفس

play21:43

النصائح تقريبا استثمار في العقار استثمار

play21:46

في الاسهم ولكن ايضا ممكن يفتحوا نافذه

play21:48

للاستثمار اللي في له مخاطره اعلى وان هو

play21:51

يكون مستثمر ملائكي يعني يستثمر في شركات

play21:54

رياديه ناشئه مخاطرها مره عاليه شركات

play21:58

التقنيه مخاطرها جدا عاليه يعني يا اما

play22:00

صفر يا اما ملايين اوكي ولكن لو نجحت

play22:03

استثماراتك هنا ح تتضاعف اضعاف مضاعفه في

play22:06

العاده الاستثمار الملائكي له وصول وله

play22:08

طريقه وهناك كتب ومؤلفات كثيره في المجال

play22:11

من ضمن اهم النصائح انك تنوع استثماراتك

play22:13

في الشركات اللي هي اللي فيها مخاطر عاليه

play22:15

الستارت ابز بزنس اللي هي الشركات الناشئه

play22:18

او تركز في مجال انت تفهم فيه فعشان تقدر

play22:21

تختار الشركات بطريقه صحيحه يكون عندك وقت

play22:23

تكون عضو مجلس اداره في انك انت تتابعهم

play22:25

وتتاكد فين وصلوا من مراحل ولها يعني لها

play22:29

اليه وطريقه اعتقد الشباب اللي دخلوا في

play22:31

هذا المجال عارفين الاليه والطريقه هذه

play22:33

بالاضافه الى ذلك الشباب اللي عملوا وفره

play22:36

ماليه ممتازه انصحهم انه لا يضيعو في

play22:39

مشاريع صغيره هم يسووها اكبر مخاطر في

play22:43

الاستثمار اليوم في المشاريع الصغيره اللي

play22:46

م لها ايش بطل يعني لا هو استثمر في مشروع

play22:48

ناشئ ولا راح استثمر في مشروع هو المدير

play22:51

تبعه لا ولد عمه قالله ايش راك نسوي كوفي

play22:53

شوب هنا قال اوكي كم يكلف والله نص مليون

play22:55

افضل هذا نص انا انا شريك بالمال وانت

play22:57

عليك الجهد ولد عمه هذا ولا اخوه مع

play22:59

احترامي له يعني ما عنده خبره واول مشروع

play23:01

له وفي مخاطر عاليه المشاريع الصغيره هي

play23:03

اكبر نسبه مخاطره تكون فيها فالمستثمر

play23:06

اللي عندهم اداره مخاطر ما يستثمروا في

play23:08

مشاريع اصلا صغيره لذلك نصائحي كانت

play23:10

للمبتدئين واللي ما عندهم حجم استثماري

play23:13

فائض كبير يروح في الصناديق لانها هي اقل

play23:15

مخاطره طبعا و حتى اللي عندهم وفر مالي

play23:17

كبير يستثمروا في الاسهم اكيد والشركات

play23:19

والصناديق يعني ما ما هي محصوره لجهه لكن

play23:21

تلاقي مسكين سوى وفر مالي سوى 150 ال

play23:24

دولار وفر مالي جيد يعني ما هو كبير ولا

play23:26

قليل لكن راح حطها في بزنس عائله ما كان

play23:28

ناضج بما يكفي هوو كان في العشرينات محتاج

play23:31

فلوسك هذه كانت تكون في اقل استثمار في

play23:34

المخاطر مش اعلى استثمار في له مخاطر يعني

play23:37

النصيحه الخلاصه هنا وانت في العشرينات

play23:39

حتى لما يكون عندك في وفر مالي كبير لا

play23:41

تستثمر في اعلى استثمار مليء بالمخاطر وهو

play23:46

المشاريع الناشئه والجديده او المشاريع

play23:49

الصغيره اللي انت لا انت مستثمر في مشروع

play23:51

اوريدي بدا وعامل نمو وانت متاكد من

play23:54

القائمين عليه انهم فاهمين ولا انت مستثمر

play23:57

في في مشروع انت حتشتغل فيه انت مستثمر في

play24:00

مشروع القائم عليه مبتدئ والمشروع كله

play24:03

جديد وما في له تقنيه عاليه مشاريع

play24:06

التقليديه هذه المعروفه وانت بس تستثمر

play24:08

لاسباب عاطفيه لان هذا قريبي ولا صديقي

play24:11

ولا انا شايف انه ممكن يكون في فرصه من

play24:13

غير دراسه كافيه انتبهوا حتى المستثمرين

play24:16

الملائكي عندهم معادلات ونسبه الخساره

play24:18

عندهم ممكن تكون كبيره فحتى ما انصح اي

play24:20

احد عنده وفر مالي عادي انه يروح يستثمر

play24:22

في مشاريع ناشئه او صغيره جدا وهو ما عنده

play24:25

هذه يخليها للي عنده قدره على الاستثمار

play24:28

بدي الطريقه عنده عنده تنوع كبير في

play24:30

الاستثمارات فاصلا لو خسر في كل المشاريع

play24:33

الصغيره هذه هو ما خسر اكثر من 10% او 20%

play24:36

من ثروته اما انت كشخص في العشرينات وتضيع

play24:39

فلوسك على شراكات بسبب قرابه بسبب اسباب

play24:42

عاطفيه اسباب وغير مدروسه انتبه هذه مرحله

play24:46

انا واحد من ناس اخطات هذا الخطا في يوم

play24:48

من الايام كان عنده وفر مالي ممتاز وسعته

play24:50

على ست مشاريع ما نساها اليوم وح اقولها

play24:53

المشاريع هذه في دوراتي كذا بكون اخذ

play24:54

راحتي مع المشاركين وزعتها وكلها مشاريع

play24:58

مبتدئه بدايتها متنوعه تجاريه كانت

play25:01

تقليديه وضاعت الفلوس اقدر اقول لكم 90%

play25:04

منها خسرته والسبب ما عندي وعي لو ايام ما

play25:07

كنت حطيتها في صندوق مؤشر ولا في في حساب

play25:11

استثمار اسهم بعيد المدى في له تنوع في

play25:14

الاسهم اليوم حيكون وضعها اكيد مختلف

play25:16

تماما لو اني اشتريت فيها اصول زي ارض زي

play25:19

كذا حيكون وضعها اكيد مختلف تماما احنا

play25:21

بنضيع فلوسنا احنا في العشرينات احيانا

play25:23

وهذه مشكله كبيره جدا فهذه شويه نصائح

play25:25

كانت في هذه الحلقه للشباب اللي في هذه

play25:28

المرحله واقدر اختصر عليك ايضا واقول لك

play25:30

خلاصه الخلاصه اذا ما استثمرت في نفسك

play25:33

جيدا وانت في العشرينات وكنت منضبط تماما

play25:37

في تحكمك المالي واداره مواردك فانت عندك

play25:40

مشكله رئيسيه طبعا المشكله الاكبر اللي مو

play25:43

قادر يجيب ايرادات وهو في العشرينات مو

play25:45

قادر يحقق ايرادات ووفر مالي هذه اضل راجع

play25:48

نفسك ولازم تحط خطه تعلم وتبني كفاءه

play25:51

وتبني مهارتك وتتعب على نفسك قد ما تقدر

play25:54

شوف انت حتتعب حتتعب زي ما يقولوا يا تتعب

play25:56

وانت صغير وترتاح وانت كبير يا ترتاح وانت

play25:59

صغير وتتعب وانت كبير اختر اي طريق حاب

play26:02

تمشي فيه لكن نصيحه واكررها اتعب الان في

play26:05

العشرينات وتعلم تعلم تعلم لو تقدر تتعلم

play26:09

في المال تقرا اليوم تتخذ قرار ان تقرا

play26:11

خمسه كتب في المال في اداره المال كتب

play26:14

كثيره انا حطلب من المنتج الان رشح لكم

play26:16

مجموعه كتب واطلب ان يخرجها بجانبي في هذه

play26:19

الحلقه كتوصيات لكتب اقراوها ابداوا فيها

play26:23

مثل سيكولوجيه المال مثل كتاب انش كبل مثل

play26:27

كتاب المال لتوني روبنز مثل كتاب الاب

play26:30

الغني والاب الفقير كتب كثيره لازم تقراوا

play26:34

تتوع في طريقه التعامل مع المال وايش يعني

play26:37

المال خذوا لكم دوره في الاستثمار في

play26:38

الاسهم في مبادئها واساسياتها خذ دوره في

play26:41

موضوع الصناديق والمؤشرات خذ دوره في

play26:44

موضوع العقار لازم تكون عندك وعي مالي

play26:47

وانت في العشرينات قادر انك انت تحقق

play26:49

ايراد تدير نفقاتك تخلق ادخار تستثمر

play26:53

ادخار وبالتالي تصنع ثروه على المدى

play26:55

البعيد باذن الله تعالى شكرا لكم انا ثابت

play26:57

حجازه سعيد بمشاركتكم هذا الفيديو لاي شاب

play26:59

في الثلاثينات في العشرينات يرغب بان هو

play27:02

يبني ثروه ان شاء الله

play27:04

[موسيقى]

play27:13

تعالى

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Financial FreedomWealth BuildingAsset AllocationInvestment StrategiesPersonal FinanceMindset CoachingYouth EmpowermentPassive IncomeEntrepreneurshipFinancial Literacy