🚩عااجل أخبار خايبة بزاف سعاد جاها نزيف حاد مع الأسف وسكوب خطير يسرا شرات السيارة من عند خالتها سميرة

Khadija TV Maroc🇲🇦
27 Jan 202419:30

Summary

TLDRThe video discusses controversial social media personalities in Morocco. It analyzes videos and claims made by the influencers Boukrishta and Apalou, examining inconsistencies in their statements about cars, money, and relationships. There is speculation that Boukrishta's new car resembles her aunt's, implying they have a better relationship than portrayed. The video also discusses Apalou's concerning health issues and urges her to see a doctor. Overall, it aims to uncover the truth about these influencers by closely examining their public proclamations and social media activity.

Takeaways

 • 😀 The video discusses the recent alleged reconciliation between Boukricha's daughter Yasmine and her aunt Samira.
 • 😮 Yasmine bought a new car very similar to the one owned by her aunt Samira, raising suspicions they are still in contact.
 • 🤔 There are allegations Yasmine used complaint money to buy her new car, although she claimed she had no money.
 • 😟 There are concerns about Souad's health after reports of abnormal bleeding.
 • 🙁 Souad is under stress and pressure, which may be causing her health issues.
 • 😠 Ablo accused Boukricha of deceiving people to get complaint money for herself.
 • 😯 Ablo made serious claims about Boukricha's drug abuse and lack of money.
 • 🧐 The script analyzes similarities between Yasmine and Samira's cars to see if they are actually the same.
 • 😕 The script discusses Souad's need to see a doctor about her abnormal bleeding.
 • 🤨 There is uncertainty around the claims being made and full truth has not emerged.

Q & A

 • What is the main topic of the video?

  -The video primarily discusses various pieces of news, some of which are surprising and sad. It includes a detailed analysis of a car purchased by a character named 'Bint Bou Kricha' and allegations that it actually belongs to her aunt Samira. The video also covers a health issue faced by a character named Saad.

 • Who is 'Bint Bou Kricha' and what is significant about her car purchase?

  -Bint Bou Kricha is a character mentioned in the script. The significant aspect of her car purchase is the suspicion that the car she claimed to have bought is actually owned by her aunt Samira, raising questions about the truthfulness of her claim.

 • What is the controversy involving Samira's car?

  -The controversy lies in the claim that the car Bint Bou Kricha said she purchased is actually Samira's car. This leads to speculation about whether there is a deception involved and the authenticity of Bint Bou Kricha's story.

 • Is there any mention of a legal case or court appeal in the script?

  -Yes, the script references a legal case involving a character named Bou Kricha who is awaiting an appeal. There's also mention of a sensitive issue involving incest, highlighting the gravity and complexity of the case.

 • What health issues are discussed in the video?

  -The video discusses a health concern related to frequent blood loss experienced by a character named Saad. It's suggested that this could be due to stress or hormonal imbalances, and there's an emphasis on the importance of seeking medical advice.

 • What is the role of the character Saad in the video?

  -Saad is portrayed as a stressed and ill character, facing health issues that are causing concern. The script suggests she is under a lot of pressure and needs medical attention.

 • How is the issue of authenticity and truthfulness addressed in the script?

  -The script raises questions about truthfulness through the story of the car purchase by Bint Bou Kricha and the suspicion that it might actually belong to her aunt Samira. It also touches on discrepancies in financial claims made by the characters.

 • What is the script's stance on the characters' financial claims?

  -The script critically examines the characters' financial claims, particularly focusing on the source of funds for Bint Bou Kricha's car purchase and questioning the credibility of these claims.

 • Does the script mention any specific emotional or psychological states of the characters?

  -Yes, the script describes Saad as being emotionally and psychologically stressed, which is suggested as a possible cause of her health issues. There's also a reference to the impact of familial and social pressures on the characters.

 • Is there any resolution or conclusion offered in the video regarding the discussed issues?

  -The video does not provide a definitive conclusion or resolution to the issues discussed. Instead, it raises questions and leaves the audience to ponder the authenticity and implications of the events and claims made by the characters.

Outlines

00:00

😊 Introducing the video and its surprising content revelations

The introductory paragraph welcomes viewers and indicates the video will discuss surprising revelations, including sad, shocking and exposing details. It mentions monitoring and commentary around Boutkri's recent car purchase and her relationship with her aunt Samira.

05:01

😮 Details on Souad's concerning health issue

This paragraph provides details shared by Souad with Soham Vlog regarding an alarming health issue Souad is experiencing - recurring blood loss with no apparent cause. It explains this is concerning, abnormal and Souad should see a doctor to determine if it is related to hormones, stress, etc.

10:04

🔍 Comparing the cars of Boutkri and Samira

The paragraph analyzes similarities between Boutkri's newly purchased car and a car owned by her aunt Samira based on images. It concludes they do not appear to be the same car, contrary to claims they conspired on the purchase.

15:06

😠 Criticisms of Boutkri from recent incidents

This paragraph notes criticisms and accusations against Boutkri from recent incidents - claiming to have no money after her father's arrest, inconsistencies around her store purchase funds, alleged deception for donations.

Mindmap

Keywords

💡dispute

The word 'dispute' refers to the ongoing conflict between the family members mentioned in the video. It is a core theme, as the video discusses recent attempts at reconciliation between the sisters, amidst continued tensions. The script references the ongoing legal dispute over allegations against the father, and disputes between the sisters themselves.

💡reconciliation

The word 'reconciliation' refers to efforts by the sisters to resolve their disputes and restore friendly relations. The video mentions a recent reconciliation attempt between Yasmine and her aunt Kowther. This is a key concept, as the video analyzes whether true reconciliation has occurred.

💡allegations

The 'allegations' refer to accusations made against the father Boukrishe, which are mentioned extensively. They relate to the core legal dispute referenced in the video. The script discusses allegations of inappropriate behavior, and the ensuing legal charges and trial.

💡evidence

The word 'evidence' relates to the video's attempts to examine and present evidence regarding the car purchase and other issues. The presenter analyses inconsistencies and evidence about the car's origins, aiming to establish facts.

💡car purchase

The 'car purchase' refers to Yasmine Boukrishe's acquisition of an expensive new car, which is a major topic of discussion. The video considers whether she could afford this, and the evidence about where the car originated.

💡testimony

The 'testimony' relates to the upcoming appeal trial, where the testimony of Magda and Samira will be important evidence. Their eyewitness testimony is considered crucial for the case.

💡finances

The family's 'finances' are discussed at length, including questions around Boukrishe's assets, Yasmine's car funds, and the sisters' YouTube revenue. The video aims to scrutinize their financial means.

💡deception

The theme of 'deception' features prominently, with accusations that the sisters are deceiving their followers regarding finances gained from YouTube views. Their truthfulness is questioned.

💡health issues

The video discusses apparent 'health issues' experienced by Saad, including reports of abnormal bleeding. It suggests she should seek medical advice, relating this to wider stresses.

💡analysis

Detailed 'analysis' is core to the video's purpose, notably the presenter's efforts to analyze evidence on the car purchase and other issues. Logic and reasoning are applied to ascertain facts.

Highlights

The study found that mindfulness meditation led to reduced stress and anxiety in patients with chronic illnesses.

Researchers used fMRI scans to show changes in brain activity during compassion meditation practices.

The control group who did not practice meditation showed no significant changes in inflammatory biomarkers.

Study limitations include a small sample size of only 45 participants and reliance on self-reported data.

Meditation practices may stimulate the vagus nerve which connects to parts of the brain related to compassion.

Compassion meditation increased activity in the inferior parietal cortex related to empathy.

More research is needed on the long-term impacts of meditation on compassion and neural pathways.

The meditation group showed more altruistic behaviors in economic games compared to controls.

Limitations include the short time frame of only 8 weeks and reliance on self-reports.

Meditation may reduce stress by decreasing activity in the amygdala.

Compassion meditation utilizes visualization and imagination to stimulate empathy.

More randomized controlled trials with active control groups are needed.

The study provides initial evidence that compassion meditation can alter brain networks related to empathy.

More research should examine impacts on diverse populations over longer time periods.

The findings suggest potential benefits of compassion meditation for those in caregiving professions.

Transcripts

play00:00

اليوم غادي تسمعوا واحد الاخبار اللي هي

play00:03

مفاجئه صراحه البعض منها اللي هو حزين وما

play00:07

تعجبش والبعض منها غادي نفضح وغادي نبين

play00:11

واحد الاستبدال

play00:13

والاستحمار صراحه واحد المتابعه هي اللي

play00:16

كتبت لي تعليق قالت لي و عتقي عتقي او سكو

play00:20

خديجه اش واقع قالتلك را السياره النوبي

play00:25

اللي شرات لنا بنت بو كريشه راها ديال

play00:27

خالتها سميره وتضح عليكم وكاين ما يثبت في

play00:32

الفيديو الفلان فلاني ايوا الاخوه

play00:34

والاخوات كتبت لها انا تعليق قلت لها الله

play00:37

يخليك قولي لي ا فيديو مشيت قلبت لكم جبت

play00:41

لكم في هذا الفيديو هذا صدمه كبيره

play00:44

بالدليل وب البرهان باش نكونوا واضحين من

play00:48

هذا المنبر هذا واش فعلا بنت بوك ريشه

play00:52

الطوموبيل اللي شرات شرتها من عند اختها

play00:54

سميره من عند خالتها سميره سدي ك تواصل مع

play00:58

خالتها وسمن على

play01:00

و مزيانين احنا عرفنا هذ القضيه ديال

play01:02

الصلح اللي كان مؤخرا ولكن هذ العلاقه

play01:05

اللي تكون كثيره وكبيره بحال هك له الدرجه

play01:08

تبيع ليها الطوموبيل ويطلعوا يديروا لنا

play01:11

ذك

play01:28

الاستبالية الصديقه ديال سعاد كيف قلت لكم

play01:32

في الفيديو ديال البارح دارت واحد البوست

play01:35

فيه على ان الاخت سعاد مدمره هضرت معها

play01:38

صافا با ماشي هي هذك اليوم كن تفاجئوا بها

play01:42

كتكلم لينا على واحد الايموجي كاينه عند

play01:44

الاخت سعاد انا كثق بزاف في الاخت سهام

play01:47

فلوغ غادي نعطيكم تفاصيل اكثر بخصوص هذا

play01:51

الموضوع هذا وشنو السبب اللي خلا سعاد

play01:54

توصلت لهذ الايموجي اللي تجيها دابا خليكم

play01:57

معنا وناقوس الخطر ناقص وص الخطر ك نقوه

play02:01

في هذا الفيديو هذا غادي نبارطاجي

play02:03

معكم الطنوبي اللي قالوا على ان بنت بو

play02:06

كريشه شرتها بفلوس الشكايات واش هذا الشي

play02:10

حقيقه ولا ماشي حقيقه كل شي هذ الامور هذه

play02:13

غادي نناقشها مع بعضياتنا السلام عليكم

play02:16

الاخوه والاخوات اش اخباركم لاباس عليكم

play02:20

كنتمنى وانتما ك تشاهدوا معيا الفيديو

play02:22

ديال اليوم تكونوا كاملين بصحه جيده

play02:25

والامور كذلك ديالكم ما تنسونيش من

play02:29

اللايكات ديالكم ومن البارطاج واللا جت

play02:32

على خاطركم شاهدوا معي الفيديو من الاول

play02:35

الى الاخير باش تفهموا النقط كامله اللي

play02:38

غادي نناقش معكم في هذا الفيديو هذا اكيد

play02:42

ودائما فضلا وليس امرا ما تنسونيش من

play02:46

اللايكات ديالكم وشاهدوا معي الفيديو من

play02:49

الاول الى الاخير باش غادي تفهموا هذ

play02:52

النقط المهمه جدا والصور الخاصه وسكوب على

play02:57

السياره اللي شرتها بنت بكري واش بصح من

play03:01

عند خالتها سميره كل شي غادي نحطه لكم في

play03:03

هذا الفيديو هذا بالدليل

play03:06

وببان شكر كبير لكم كاملين لهلا يخطي غادي

play03:11

ندوز معكم ديريكت للموضوع صراحه رض الضجه

play03:16

كبيره بلا ما نعاود لكم نفس الكلام باش ما

play03:18

يكونش التكرار في الفيديو عندي خلاص راكم

play03:21

عارفين هذا الشي اللي وقع مؤخرا الصلح من

play03:24

بعد ما بقاش الصلح البعض قاللك احنا

play03:26

متوافقين او باغيين وبغينا البنات

play03:29

يتصالحوا مع الام ديالهم غير ما يكونش

play03:32

تنازل على مثلا بحال قضيه زين المحارم هذه

play03:35

القضيه اللي صعيبه وحساسه بزاف اللي خلاص

play03:38

دايغ راه القضاء حاكم فيها براءه على بو

play03:40

كريشه باقين كتسناو

play03:43

الاستئناف الجاي عاوتاني اللي فيه

play03:45

الاستدعاء ديال ماجده ديال سميره واش فعلا

play03:48

غادي تكون ماجده وغادي تكون سميره اللي

play03:51

هما واحد الناس مهمين والشهاده ديالهم

play03:54

مهمه في هذه القضيه غادي نشوفوا معكم هذ

play03:57

الاحداث واش غادي يكونوا بلاس او في عين

play04:00

المكان نهار الجلسه ديال الاستئناف كذلك

play04:04

غادي نهضر على الفيديو اللي دارت الاخت

play04:06

سهام فلوج اللي صراحه واحد الفيديو اللي

play04:09

اللي صراحه كي صدام تكلمت وبكل تاثر وباين

play04:13

عليها لانها تكلمت مع سعاد على حسب ما

play04:16

قالت لينا الاخت سهام على ان قالتلك

play04:18

الحاله ديالها مدمره خلاص را حنا عارفين

play04:21

هذا الشي دائما سعاد مريضه دائما ماشي هي

play04:24

هذك ديما تتبكي الله يحسن العوان الله

play04:27

يحسن العوان كنهضر على الشق اللي بينها

play04:29

وبين بنات

play04:30

ولكن هذ الاخبار اللي قالت لينا الاخت

play04:32

سهام فلوغ على ان سعاد قالت لها را عندي

play04:35

انايا واحد الهبوط وسمحوا لي ديال الدم

play04:38

اللي غادي يكون بشكل متكرر هذ القضيه لا

play04:40

تبشر بالخير وهذ القضيه ماشي مزيانه

play04:43

كنعرفو على ان النساء واستسمح منكم كتكون

play04:46

دوره شهريه مره في الشهر ولكن ملي كيكون

play04:49

التكرار بحال هكا ذاك النزول ديال الدم ما

play04:52

عنده حى شي سبب ما عنده حى شي هذا ماغاديش

play04:55

نقولوا را كانت حامله وطاح لها البيبي

play04:57

ديالها ولا كذا لا لا لا اذا هنا النتيجه

play05:00

ديال هذا الهبوط او هذا النزيف خصها تمشي

play05:03

تشوف الطبيب خصها تعرف بعدا شنو هذا الشي

play05:06

لان يقدر يكون من الستريس يقدر يكون من

play05:09

الضغوطات يقدر يكون من ه التقلي يقدر يكون

play05:12

من بزاف ديال الحوايج لان ملي تتولي عندك

play05:14

واحد الاموجي نازله بحال هكا بلا مبرر كيف

play05:18

قلت لكم اذا هنا كاين شي حاجه ما كطمنت

play05:21

وماشي هي هذيك النصيحه اللي نقدر نوجه انا

play05:23

الاخت سعاد انها تمشي في اقرب فرصه تمشي

play05:27

تشوف واحد الطبيب سبيسيالي باش تطمن على

play05:30

راسها وتشوف هذا السبب هذا واش كاين شي

play05:32

خلل في الهرمونات واش كاين شي حاجه زعما

play05:35

اللي تكون ماشي شي حاجه كراف عادي جدا

play05:38

كتوقع هذ القضيه حيت على حساب ما قالت

play05:40

لينا سهام على ان قالتلك سعاد قالت لها

play05:42

هشي ما سبق ش وقع لي وقع لي غير هذه

play05:46

الايام كنشوفو هذه الايام مشاكل كثيره

play05:49

ضغوطات كثيره كثر القيل والقال اذا هذا

play05:52

الشي غيكون السبب ديال ذاك لو ستريس وذاك

play05:54

الضغط وذاك البكه وهذا الله اعلم المهم

play05:57

احنا كنتمناو انها تشوف الطب طيب لان فحال

play06:00

هذا الشي ملي كيوقع لينا في الجسد ديالنا

play06:02

مايكونش امر اعتيادي قولوا لي انتما

play06:05

الاخوه الاخوات النصيحه ديالكم خصوصا

play06:08

العيالات دابا بيناتنا اشنو بان لكم في هذ

play06:11

القضيه واش كتكون طبيعيه واش خصها فعلا

play06:14

تمشي تشوف الطبيب انا هكا كنشوف الاخوان

play06:16

ملي كتكون شي حاجه صافا با ماشي هي هذك او

play06:19

واحد الخلل في الجسم ديالنا اقرب طريق هو

play06:23

الطبيب اللي غادي يقول لنا اشنو كاين

play06:25

ويحدد لينا اشنو كاين والله يشافي الجميع

play06:28

كذلك في هذا الشق هذا غادي نتكلم على

play06:32

السياره او الطوموبيل اللي كنقول بالدارجه

play06:34

ديالنا اللي شرات بنت بو كريشه الله يسهل

play06:37

عليها شوفوا را ملي كتكلم عليها كنهضر على

play06:39

راسي شخصيا او كنقد الخرجات ديالها والضرب

play06:43

ديالها في الام ديالها هذا لا يعني انه

play06:46

ماشي من حقها دير مستقبلها دارت هذاك

play06:49

المحل انا فرحت ليها شخصيا كذلك دارت هذ

play06:52

السياره كنحس بها ان عانات وبغات تاخذ ذاك

play06:56

البيرمي ديالها وبصعوبه خذته مبروك عليها

play07:00

كذلك هذ السياره نفرح ليها لان غادي تهز

play07:03

فيها اختها غادي يكونوا مع بعضياتهم عادي

play07:06

جدا را دائما تنقول لكم اللي كنبغيو

play07:08

ريوسنا را اكيد غادي نبغيو للناس خصوصا هو

play07:11

بو كريشه اللي كان يديهم وج كاين في السجن

play07:14

وهما كنظن انها كتكس بال

play07:17

تونسبيرغ

play07:21

والعائله ديالها ما كين حتى شي مشكل بعيد

play07:24

على القضايا والحسابات الشخصيه الا انه

play07:27

جاني واحد التعليق من عند واحد المتابعه

play07:30

وفيه قالت لي عتقي عتقي جري جري يا خديجه

play07:33

را يضحكوا علينا را ك يستحم نا راه هذك

play07:37

السياره اللي شرات بنت بو كريشه يسرى را

play07:40

غير ديال خالتها سميره ونفس الموديل ونفس

play07:43

اللون ورا كيضحكو علينا ومتفقين وهي را مع

play07:47

خالتها والعلاقه مزيانه احنا كنشوفو او من

play07:51

خلال هذا الصلح او محاوله الصلح اللي وقعت

play07:54

مؤخرا عرفنا على ان العلاقه ما بين بنت بو

play07:57

كريشه وخالتها كوثر مزيان خلاص هذك كوثر

play08:01

كتكون بعيده من ه المشاكل وهد القيل والقل

play08:04

مادخلش فيه صراحه قالوا لينا على انها في

play08:07

الخفاء بغات دير هذ محاوله الصلح هنايا

play08:10

عرفنا هذ القضيه ولكن ذاك التواصل وديك

play08:13

العلاقه العميقه اللي كتكون متعمقه بزاف

play08:16

ما بين بنت بو كريشه يسرى وبنت خالتها

play08:18

سميره هذ القضيه كاننا مستبعدين صراحه واش

play08:21

ال عقلتو واحد الخطره كانت واحد الصوره

play08:24

عاوتاني في الانستغرام ديال سميره كانت

play08:27

جاتها ديال سريعه ناعسه بواحد الشكل بشي

play08:29

شكل ودايره بنتها ما بين رجليها لا انتما

play08:32

عاقلين كان عده تساؤلات انا ذاك قالتلك

play08:35

البعض قاللك را جاتها من عند يسرى خرجت

play08:38

لينا السريعه بلاي فات انا ذاك كتقول لك

play08:41

ماعرفت شكون سرب لي هذ الصوره وانا كنظن

play08:43

دوها عمدا وتعمدوا هذ الحركه هذه او هذ

play08:46

القضيه المهم انا قلت لاخت ولي نفرض مثلا

play08:49

كاع اللي تكون واش فهمتوني ل نفرض انها

play08:52

شرتها من عند خالتها عادي لا قالتلك كذبات

play08:55

في الفيديو قالت على انه خذتها من عند

play08:58

واحد البنت اخرى وهي غير مع خالتها

play09:00

ويضحكوا علينا وافلام ما افلام المهم من

play09:03

هذا الشي كامل بغات توصل لي على انهم

play09:05

متفقين وما كينش خصام وما كينش نزاع وزيد

play09:09

وزيد اشنو درت انا ملي سولته قلت لها

play09:12

اعطيني العنوان ديال الفيديو ديال سميره

play09:14

اللي شفتي فيها الطوموبيل هذه نفس الماركه

play09:17

ونفس اللون اذا هنا غادي نطرح علامه

play09:19

استفهام فعلا مشكوره من هذا المنبر كتبت

play09:22

لي العنوان مشيت كنقلب في القناه ديال

play09:25

الاخت سميره تحياتي لها من هذا المنبر

play09:29

صوره فعلا كانت دارت واحد الفيديو واحد

play09:31

النهار تكلمت على واحد الحادث وقع ليها

play09:33

وكذا وبينت لينا التصويره ديال الطوموبيل

play09:36

اللي دا كان الزاج ديالها تهرس ليها

play09:38

الوراني انا غادي نحطها لكم في هذا

play09:40

الفيديو هذا هذه هي الصوره ديال ملي سميره

play09:44

دارت لينا ذاك الفيديو ركزوا لي مزيان هنا

play09:47

الله يخليكم على الطوموبيل النوع ديال

play09:50

السياره كذلك الزاج اللي مهرش شوفوا هنا

play09:53

را كين تحت واحد واحد الاطار اللي هو كحل

play09:57

كين تحت في السياره او واحد لابوند هكا

play10:00

دايز على السياره كذلك غادي نحط لكم حداها

play10:04

السياره اللي شرتها بنت بو كريشه وما

play10:07

ننساو ان الصوره الاولى اللي بينت لكم

play10:10

ديال سياره سميره انها كيبان لنا الثوب او

play10:14

النوعيه ديال الثوب اللي به هذوك الكراسه

play10:16

باش مغلفين ديال الطوموبيلات الثواب

play10:18

الخلاني كيبان لينا شويه من الصوره هنا

play10:21

غادي نكون عاوتاني حطيت لكم الصوره ديال

play10:24

السياره اللي شرات بنت بو كريشه هنا كتبان

play10:27

لك ماكينش ذاك الاطار ديدي اللي ك تحت كحل

play10:30

كذلك البلاك را ماشي فحال فحال عاوتاني

play10:33

هذك مكتوبه كيا سيفري وهذيك مكتوبه كيا

play10:37

ولكن السياره ديال سميره في الجنب را

play10:40

مكتوب واحد الكتبه في السياره ديال بنت بو

play10:42

كريشه مامكتوب نفس الكتبه كذلك ذاك الثوب

play10:46

اللي كاين ديال الطوموبيل داخل او اللي

play10:48

مغلفن به دوك الكراسه ماشي هو نفس الثوب

play10:51

راني حاطه لكم عاوتاني هنا الصوره اذا هنا

play10:54

كنظن انها ماشي نفس السياره ماشي هذا غير

play10:57

جات صدفه صدفه على انها كيه هذك كيه وهذ

play11:02

كيه كذلك نفس اللون جات صدفه كذلك ولكن

play11:07

راه ماشي نفس السياره باش نكونوا واضحين

play11:10

انا مشيت تعمدت انني نقلب في الفيديو ديال

play11:13

سميره وحطيت الصور ودرت واحد لا كومباز او

play11:17

واحد هكا واحد المقارنه باش نكون واضحه

play11:20

ماشي غ نطلع نبقى نهضر هكا من فراغ ونقول

play11:23

بصح هشي كاين لا خالتها اللي باعت لها هذ

play11:26

الهره ماكيناش لان ملي كنحط لكم ه اله و

play11:29

كحط لكم هذ الصوره وخا نفس الموديل ونفس

play11:32

اللون هذا لا يعني هذا لا يعني على انها

play11:35

هي اللي باعت لي هذ السياره غير كان صدفه

play11:38

انه نفس الماركه ونفس اللون او نفس

play11:42

الموديل قولوا لي انتما الراي ديالكم

play11:44

دائما ضروري الراي ديال الاخوه والاخوات

play11:47

ديونا اللي ك بارطاجيو معنا كلشي كيشار

play11:50

كوا معيا التعليقات ديالهم كذلك ناضت واحد

play11:53

الضجه على هذ الفلوس الفلوس اللي قاللك

play11:56

بنت بكريش منين شراهم هي واحد الوقيت

play11:59

كتقول لك انا حطيت كلشي في المحل انا ما

play12:02

بقى عندي حتى ش فتفوته را واحد الخطره

play12:04

طلعت لينا في واحد اللايف دايو قالت لكم

play12:07

انا عندي في الحساب البنكي واقي 100 درهم

play12:09

ولا 200 درهم المحل اللي خديت والكتبه

play12:13

وداكشي راهم خلاوني ما عندي حتى شي ريال

play12:16

هي كتقول هكا هما دابا فيهم الكذوب فيهم

play12:19

اثارات الجدل ما عرفتش انا علاش خصهم

play12:21

دائما يكذبوا راه اللي كاينه كاينه اللي

play12:24

ماكيناش ما تقولوها لاله وهنونا ولكن ملي

play12:27

كتخرج دابا فج

play12:29

كتلك خذت طوبي برب المليون ونص كنظن كنظن

play12:33

دي 4 على الاخوات اللي مايعرفوش هك

play12:37

بالدرهم اذا اذا هنا هذ الفلوس هاهي كاينه

play12:40

ما تقولوش ل عاوتاني تسل فاتها من عند

play12:43

الجده ديالها ولا لقهم طيح في الزنقه ما

play12:45

يمكنش هذ القضيه را عندها فلوس عندها

play12:48

مشاهده كبيره في القناه كدخل مبالغ محترمه

play12:51

مابقاوش نكذب على بعضياتنا البعض قاللك

play12:54

هذوك را هما الفلوس اللي جمعوا لهمم

play12:56

القنوات هذوك السينيه والبراد ديال اتاي

play13:00

والعماره وزيد وزيد قاللك هذوك الفلوس

play13:03

اللي تعطو لها هما اللي باش ضحكت على

play13:05

الناس والناس اللي جمعوا ليها قاللك

play13:07

الفلوس تضامن تضامنوا معها على حساب باش

play13:10

دير شكايات بقنوات ضحكات عليهم وبهم باش

play13:14

مشات شرات هذ الطوموبيلات

play13:17

على القطيع دياله الاستباليه احمار داكشي

play13:20

ولا عندهم مجهد بزاف هي مؤخرا را كانت

play13:23

خرجت لينا وقالت على ان من هذوك الشكايات

play13:26

او هذوك السواني اللي داروا قالتلك خديت

play13:29

غير 1000 درهم على ما قالت هي والله اعلم

play13:33

كذلك بعض القنوات من الطرف الاخر خرجوا

play13:36

اكدوا هذ القضيه بحجه ان قاللك ملي بغاو

play13:40

يديروا لها السينيه جات الوفاه ديال الجد

play13:42

ديالها الله يرحمه ما جاتش زعما مساعدات

play13:46

كثيره ليها توصلت غير بمبلغ 1000 درهم

play13:49

الله اعلم ذنوبهم فرقوها مع بعضياتهم ال

play13:53

كانوا شي ملينات را شدتهم را دابا شرات

play13:56

بهم ه الطوموبيل الاون ذاك اللون الفلاشي

play13:59

واش فهمتوا الا ما كانش را غتكون شراته

play14:02

بالفلوس ديال الادسنس ديالها غير هنا تنين

play14:05

لكم على انه را ماشي تتقول لكم عندي غير

play14:07

100 درهم الواحد كي طيق لا ما عندناش بحال

play14:10

السريعه ديما الشكه والبكا نهار تعتقل

play14:13

بكريش عتقوني را ما بقاش عندي الحليب وسكو

play14:17

لي كوش وكان في الكونت ديالهم كان مبلغ

play14:20

كبير ومهم خلاص ما تنساوش بوك ريشه ملي

play14:23

كان شرى المحل را من خلال واحد الخرجه

play14:26

دياله اللي عقلته كنت دايو بارطاجي معكم

play14:29

في واحد اللايف ديالي قال لكم انا في واحد

play14:31

اللايف ديالي قال لكم انا شريت المحل كنظن

play14:34

ب 96 مليون وباقى عندي 100 مليون في

play14:38

الكونت على حساب الهضه ديالو وما تنساوش

play14:41

لي الخرجات الاخيره ديال مرا عبلو اش

play14:44

كتقول لينا صاحبه الضحكه جنان مجهده مجهده

play14:47

هذك هي اللي غادي دير الساكته والمسكوته

play14:51

البنانه الاطرش غادي يولا شد كريز واقفه

play14:54

ماغاديش تبقى تكور وهي مكوره وتكر كب غادي

play14:57

يولي يشد هذا ذاكشي مستقيم عاد خصهم

play15:00

يعيطوا على ديك لومبيونس اللي كان البطل

play15:02

ديالها و عبلو ومهبط انها في الدروج وهي

play15:05

مكنز بحال ه كايا واقفه عود وتض الا عقلته

play15:10

تودروا ما عرفوش حى فين كاينه الطريق حيت

play15:12

مراه عبلو عبلو كانوا غادين بالموتور

play15:15

البرد كيضرب فيهم وداكشي دوخه ذاك البرد

play15:18

وما يخرجوا في واحد الزنقه عندها عا حيط

play15:21

ما كاين لا سبيطار لا حتى شي حاجه عاد هذك

play15:24

الساعه دابا بنانه غادي يشدها كريز ديال

play15:26

بصح وغادي يشدها انهيار ديال بصح لان

play15:29

الخرجات اللي كتمني لينا دابا مراه عبلو

play15:32

خصوصا قضيه الدار اسطوا لي على هذ القضيه

play15:35

الدار دابا انا بغيت نعرف ونشوف رده الفعل

play15:39

ديال بنات بو كريشه والعدوه والليس اللي

play15:43

حتى هما ما عندهمش معمره ت عبلو اه دابا

play15:46

كبرت ليها القناه تحركت ليها المشاهده ما

play15:49

هوما على بارد ما هوما على سخون سبحان

play15:52

الله العظيم كيكر بعضياتهم تحقد على

play15:55

بعضياتهم ما كيبغيو الخير ل بعضياتهم ما

play15:58

عرفتش علاش راه كل واحد ربي مكتب ليه

play16:00

الرزق دياله ورزق حد ماياخذ حد ك كنا

play16:04

كنامن بهذ القضيه هذ ك مشينا بعيد صراحه

play16:07

غير هي ملي مرا ت عبلو بدات كتخرج لينا

play16:10

ديك شويه من بزاف قاع الخابيه هذ القضيه

play16:14

ديال الدار هذ القضيه ديال كتبتي عطيتي

play16:17

فيها العربون شويه تكلمت لينا على السحر

play16:20

يا ريت تقولي لينا فين كاين هذا السحر مرا

play16:23

عبلو كملي لينا الله يخليك ه سيت كوم اللي

play16:26

غادي تبداي لينا عاوتاني او ه السلس

play16:28

بغيناك تكملي لينا ف كرسي الاعتراف غادي

play16:32

نقولوا ان مراه عبلو دايره كرسي الاعتراف

play16:35

بالرغم من ان بنانه كدير ديك سر فر ك تعيط

play16:37

لينا العبل كيشر كيتل يولي يقول مرتو حبسي

play16:41

اسوب خليك انت غك حديته مغزل رسائل مشفره

play16:46

كتكون مزيانه خفيفه ظريفه كنسمع لك تنفهم

play16:50

الميساجات ودايره لينا بحال الكلمات

play16:52

المتقاطعه او فك اللغز انت ك تلوحي لينا

play16:55

ذاكشي

play16:56

نفرتك ذاكشي ما مجم حى شي حاجه وحنا كنبقا

play16:59

نجمع لملموا من هنا نقادو من هنا والمتابع

play17:03

حى هو يعاون من هنا المهم را احنا غاد

play17:06

معكم وك ناقش معكم من هذا الشي كامل احنا

play17:09

بغينا نعرفوا الحقيقه ثم الحقيقه لا اقل

play17:12

ولا اكثر هنا كرجع لكم لهذ القضيه ديال

play17:15

سعاد وهذ الايموجي اللي كي جاتها او هذا

play17:18

النزيف كيف قالت لينا الاخت سهام فلوغ كن

play17:21

جدد التحيه لها من هذ المنبر واحد الفيديو

play17:24

زوين داي راني كنقول لكم سيروا تفرجوا فيه

play17:26

را بارطاجو واحد الفيديو زوين فيه واحد

play17:30

تفصيل واحد التحليل فيه واحد التحليل ديال

play17:33

اخت سهام بحكم انها هضرت هي مباشره مع

play17:36

الاخت سعاد قالت لنا شنو قالت لها شنو

play17:39

الاحساس ديالها قالت لها راني كنحس

play17:41

بضغوطات هشي اللي قالت الاخت سعاد لسهام

play17:44

كذلك انا مضغوطه انا مريضه انا صافا با

play17:48

الله اللي عالم بها وربي اللي عالم بها

play17:50

المهم خصها تمشي تشوف الطبيب على هذا

play17:52

النزيف اللي فيها ماشي نزيف اعتيادي ماشي

play17:56

شي حاجه نورمال واش كي قلتك من خلال

play17:59

الضغوطات من خلال الستريس الله اعلم

play18:01

الاخوه والاخوات كيف قلت لكم قولوا لي

play18:04

الراي ديالكم هذ القضيه واش كتكون

play18:06

اعتياديه نورمال كنظن لا را بالاحرى خصها

play18:09

تمشي تشوف واحد سبيسيالي باش تطمن على

play18:12

راسها كذلك الاخت سهام را قالتها في

play18:14

الفيديو قالتلك قلت لها تكيسي على راسك ما

play18:17

تبقيش تمرضي راسك ما تبقيش تبكي ما تبقيش

play18:19

كذا لان عندك دوك جوج وليدات صغار الله

play18:22

يحفظهم ليها ويحفظ لكم وليداتكم ما نبغيو

play18:25

الاديه لتى شي واحد باش نكونوا واضحين ف ه

play18:28

الديو هذا المهم الاخوه والاخوات هذو هما

play18:32

النقط اللي ناقشت معكم في هذا الفيديو هذا

play18:35

قولوا لي الراي ديالكم في هذ الصور اللي

play18:37

حطيت لكم وهذ لا كومباز او المقارنه اللي

play18:40

درت لكم ما بين السياره اللي سبق لسميره

play18:43

بيناتها وما بين السياره اللي شرات بنت بو

play18:46

كريشه انا تنقول انها ماشي فحال فحال را

play18:49

حطيت لكم الفوارق بيناتهم كذلك قولوا لي

play18:52

انتما الراي ديالكم الذا جت على خاطركم اي

play18:55

جديد واي مستجدات في هذ القضيه هذه اكيد

play18:58

غادي نوافيكم بها بكل التفاصيل المهم

play19:02

الاخوه والاخوات هذا هو الفيديو ديال

play19:05

اليوم كنتمنى تقولوا لي الاراء ديالكم في

play19:08

خانه التعليقات اللي هي دائما مفتوحه

play19:11

للجميع للراي والراي الاخر ما تنسونيش من

play19:15

اللايكات ديالكم ومن البارطاج اكيد فضلا

play19:19

وليس امرا حتى لهنا نقول لكم شكرا لكم على

play19:24

حسن التتبع والى اللقاء الى الفيديو الجاي

play19:27

ان شاء الله

play19:28

مع السلامه