قحطان عدنان يهاجم اللاعب علي عدنان والحكم الايراني | #بمختلف_الاراء

وان نيوز One News
29 Jan 202403:01

Summary

TLDRIn a passionate discussion, the speaker attributes the Iraqi national football team's loss primarily to the performance of Ali Adnan and an Iranian referee. The speaker argues that both were key factors in the defeat, criticizing Adnan's effectiveness on the field and implying that biased officiating also played a role. The discourse touches on team dynamics, with particular emphasis on the perceived shortcomings and actions of specific individuals, including Adnan's decision-making and physical contribution to the game. Additionally, the conversation highlights frustration over the team's strategy and execution, expressing a broader disappointment with the outcome of the match and its implications for the team's standing in the competition.

Takeaways

 • 😭 The speaker attributes the Iraqi national team's loss primarily to the Iranian referee and the player Ali Adnan.
 • 💥 Emphasizes that both the referee and Ali Adnan are blamed for the defeat of the Iraqi team.
 • 😤 Expresses frustration with Ali Adnan's performance, suggesting he only runs on the field without contributing effectively.
 • 😡 Criticizes the decision to allow Iraq to play against Iran, implying it was a factor in Iraq not advancing.
 • 👎 Shows disappointment in Ali Adnan, urging him to retire due to perceived inadequate performance.
 • 💬 Suggests that the Iraqi team showed high competence in the second half of the game, despite challenges.
 • 🚫 Denounces external interference and blames, particularly pointing at Iranian influence as detrimental.
 • 🙄 Reflects a broader sentiment of injustice and external manipulation affecting the Iraqi team's chances.
 • 🔥 Describes a specific incident where Ali Adnan allegedly caused a penalty, further criticizing his defensive play.
 • 😫 Concludes with a strong suggestion that Ali Adnan's retirement would be beneficial for his career and the team.

Q & A

 • What was identified as the main reason for the Iraqi national team's loss?

  -The main reasons identified for the Iraqi national team's loss were the Iranian referee and Ali Adnan's performance.

 • How did the speaker express their certainty about the cause of the loss?

  -The speaker expressed their certainty by repeatedly swearing 'by God' (wallah al-azim), emphasizing their strong belief in the reasons given.

 • What specific criticism was directed at Ali Adnan?

  -Ali Adnan was criticized for only running on the field without effectively contributing to the game, and for a penalty that was attributed to him.

 • What was the reaction towards the performance of the Jordanian team mentioned?

  -The speaker mentioned that the Jordanian team did not all play negatively like Ali Adnan, suggesting that Adnan's performance was exceptionally poor.

 • What did the speaker suggest Ali Adnan should do following his performance?

  -The speaker suggested that Ali Adnan should retire, indicating a belief that Adnan no longer contributes positively to the team.

 • How did the speaker describe the Iraqi team's performance in the second half?

  -The speaker acknowledged that the Iraqi team played well and showed high competence in the second half of the game.

 • What was the speaker's opinion on external influences on the game?

  -The speaker believed that external influences, particularly biased refereeing by the Iranian referee, negatively impacted the game's outcome.

 • Did the speaker believe the Iraqi team was treated fairly during the match?

  -No, the speaker felt that the Iraqi team was unfairly treated, indicating a belief in biased officiating and external plotting against the team.

 • What was the implied effect of Ali Adnan's actions on the team according to the speaker?

  -According to the speaker, Ali Adnan's actions directly contributed to the team's loss, including causing a penalty against them.

 • What sentiment did the speaker express towards the end regarding Ali Adnan's future in football?

  -The speaker expressed a sentiment that it would be better for Ali Adnan to retire from football, suggesting disappointment and frustration with his performance.

Outlines

00:00

⚽️ Dissecting Iraq's Football Loss: Ali Adnan and Referee Blamed

The speaker passionately discusses the reasons behind the Iraqi national football team's defeat, emphatically blaming both the Iranian referee and Iraqi player Ali Adnan for the loss. The speaker argues that both were key factors in the team's failure, criticizing Ali Adnan's performance as lacking in contribution beyond running, suggesting he played as if he were still a novice. Despite the team showing high competence in the second half, the speaker feels external factors, including perceived injustices by the Iranian referee and Adnan's performance, were decisive. The speaker concludes by suggesting Ali Adnan should consider retiring, as he views him and the referee as the main reasons for Iraq's elimination from the Asian Cup.

Mindmap

Keywords

💡Iraqi national team

The Iraqi national team refers to Iraq's national football (soccer) team. In the context of the video, the team's performance and outcomes in a specific match or tournament are being discussed. The speaker attributes the team's loss to several factors, highlighting the emotional investment of fans in the team's success and the impact of individual players and referees on the game's result.

💡Ali Adnan

Ali Adnan is mentioned as a key figure in the discussion, indicating his role as a player within the Iraqi national team or in relation to the game being discussed. His performance is critically analyzed by the speaker, pointing out aspects of his play that were seen as contributing to the team's loss. Ali Adnan's actions on the field, such as running and involvement in crucial moments of the game, are highlighted as points of contention.

💡Iranian referee

The 'Iranian referee' is identified as a significant factor in the perceived outcome of the game. This implies a belief in biased or poor officiating that negatively affected the Iraqi team's chances. The speaker's focus on the referee's nationality and performance suggests underlying tensions or suspicions about fairness and impartiality in the game's officiating.

💡loss

The term 'loss' in this context refers to the Iraqi national team's defeat in a football match. The speaker attributes this loss to specific individuals, including a player and the referee, indicating a deep analysis of what went wrong during the game. This reflects the common practice of dissecting sports events to understand the reasons behind a team's failure to win.

💡performance

Performance here relates to the actions and effectiveness of players and officials during the football match. The speaker criticizes certain performances, including that of Ali Adnan and the referee, suggesting that their actions directly influenced the game's outcome. Performance assessment is a critical aspect of sports analysis, focusing on both physical and strategic elements of play.

💡criticism

Criticism in the video script is directed towards individuals deemed responsible for the team's loss. This includes both the player Ali Adnan for his on-field actions and the Iranian referee for his decision-making. The speaker's criticism reflects fans' emotional and passionate responses to sports, where blame is often assigned to specific figures for poor outcomes.

💡Jordanian team

The 'Jordanian team' is mentioned in a comparative context, suggesting a discussion about the performance or actions of another team in relation to the Iraqi team. This comparison may serve to highlight differences in strategy, performance, or outcomes, providing a broader perspective on the competitive environment or the challenges faced by the Iraqi team.

💡bias

Bias, as inferred from the reference to the 'Iranian referee,' suggests a perceived unfair advantage given to one side, possibly due to the referee's nationality. The speaker's focus on bias reflects concerns about the integrity of officiating in sports, where impartiality is crucial for fair competition.

💡retire

The suggestion that Ali Adnan should 'retire' is a strong statement reflecting dissatisfaction with his performance. Retirement in sports is the end of a professional athlete's career, and suggesting it implies that the player is no longer fit to compete at the highest level. This is a drastic recommendation, underscoring the speaker's frustration with Adnan's contribution to the team.

💡penalty

The mention of a 'penalty' is significant in the context of a football game, referring to a punishment for a breach of rules, typically resulting in an opportunity for the opposing team to score. The script suggests that a penalty was given against the Iraqi team, possibly as a result of actions by Ali Adnan or decisions by the referee, and is highlighted as a crucial moment in the match.

Highlights

Criticism towards the Iranian referee affecting the Iraqi team's loss.

Ali Adnan's performance is highlighted as a reason for the team's defeat.

The speaker expresses disbelief and frustration over the match outcome.

Mentions of Ali Adnan's actions on the field, indicating dissatisfaction.

Discussion of the Iraqi team's strategy and performance in the second half.

Claims of unfair treatment and decisions against the Iraqi team.

A call for Ali Adnan to consider retirement due to performance.

The impact of officiating on the match's outcome is questioned.

The emotional toll of the match's result on fans is evident.

The speaker suggests that the referee's nationality might have influenced his decisions.

Ali Adnan's contribution to the team's defense is criticized.

The speaker feels the team was already disadvantaged before the match.

There's a suggestion that Ali Adnan's efforts were more about running than effective play.

The speaker expresses a desire for Ali Adnan to stop playing due to dissatisfaction with his performance.

The overall sentiment is one of disappointment and frustration with the Iraqi team's exit from the competition, blaming Ali Adnan and the referee.

Transcripts

play00:00

يا معود بطل عمي ما والله العظيم والله

play00:04

العظيم سبب خساره المنتخب العراقي هذا

play00:07

الحكم الايراني وعلي عدنان والله العظيم

play00:11

اثنيناتهم سبب خساره المنتخب

play00:14

العراقي لا انا بدي اقوللك هم هم سبب

play00:17

الخساره هذا اختنق اختنق من ايمن

play00:23

هذا زين لانه ايمن سو هيك ليش هو الفريق

play00:27

الاردني مو كله سوى هيك بس ا مو خ حتى ما

play00:31

يلعب العراق ويا ايران حتى العراق ما يصعد

play00:36

وعلي

play00:38

عدنان ماكو بس يركض بس يركض كل شي ماكو

play00:44

والله من نزل علي عدنان

play00:47

غير استغفر با باع رح اشوفك اكو لعبات

play00:50

قديمه العلي عدنان شوف شلون المحللين مسوي

play00:54

بس يركض كل شي يركض ويبطش يركض ويبطش علي

play00:59

عدنان با اوقف شوف شوف اعيد ل الفيديو من

play01:03

الاول هسه راح اشوفك شوف علي عدنان باوع

play01:06

باع باع جول علينا باوع باوع المفروض لا

play01:10

يلزم هذا لا يركض ما لا يفكر لا اللهه

play01:14

علاقه بطابه ولا اللهه علاقه بشي والله يا

play01:17

علي عدنان انت بنادي بالروضه ماخليك

play01:22

تلعب

play01:23

باوع

play01:25

باوع امشي باوع باوع باوع حيات

play01:31

باوع باوع باوع جابلنا جزاء علي عدنان

play01:37

اليوم كان يلعب مدافع للمنتخب الاردني ولا

play01:41

شفناه ولا

play01:48

شفناه اطرده اطرده واحنا اصلا طاردين

play01:52

والله العظيم لو ما اضطر المدرب فلا

play01:58

ينزلك وها هذا الايراني ابن

play02:09

الايراني يعني العراق لعب لعب وبالشوط

play02:15

الثاني اثبت كفاءه

play02:17

عاليه بس

play02:20

شلون شلون اذا ما يفترون علينا من ورا

play02:24

شلون على قو ابو مازن يضربني من ورا شلون

play02:29

شلون دائما

play02:32

يفترون شلون الايرانيين يقعدون

play02:38

لا وعلي عدنان خوب والله علي عدنان احسن

play02:42

لك اعتزل والله احفظ ماي وجهك

play02:45

واعتزل قضيتها بس تبطن بس

play02:52

تبطن سبب خروج المنتخب العراقي من كيس

play02:57

اسيا علي عدنان والحكم الايراني ‏m