تعرف على أقوى مساعد ذكي وثورة في عالم الذكاء الاصطناعي: Microsoft Copilot

عالم الذكاء الاصطناعي_AI World
27 Feb 202419:55

Summary

TLDRThe video script discusses the integration of AI technology, specifically Microsoft's Cortana and other smart assistants, into everyday life. It highlights the potential of AI to enhance productivity, communication, and accessibility in various scenarios, such as improving email responses, web browsing, and language translation. The script also touches on the use of AI in creating content, like generating images from text and producing promotional videos. The speaker emphasizes the simplicity and versatility of AI tools, suggesting that they can significantly improve work efficiency and user experience.

Takeaways

 • 🤖 The script discusses the integration of AI technology, specifically mentioning Microsoft's 'Cortana' and its various applications.
 • 💡 Microsoft invested billions in OpenAI, the company behind the AI technology, and has since integrated it into their services to enhance user experience.
 • 🌐 The AI assistant can be used across different platforms, such as desktop, mobile, and web, providing a seamless experience for users.
 • 📝 Users can interact with the AI assistant through text commands, and it can provide responses in the user's preferred language.
 • 📚 The AI assistant can assist in productivity tasks, such as email drafting, summarizing, and organizing information.
 • 🔍 The AI can perform searches and provide detailed information based on user queries, including translating content into different languages.
 • 📈 The AI can help in web development tasks, such as coding in HTML and providing suggestions for website design.
 • 🎨 The AI can also manipulate images based on user instructions, offering functionalities like changing colors, applying filters, and more.
 • 📅 The AI can assist in planning activities, such as organizing travel itineraries and suggesting places to visit or stay.
 • 💬 The AI can engage in conversation, answering questions, and providing recommendations based on the user's interests and needs.
 • 🚀 The script highlights the growing capabilities and applications of AI in various fields, emphasizing its potential to improve and streamline daily tasks.

Q & A

 • What is the main topic discussed in the video script?

  -The main topic discussed in the video script is the Microsoft's intelligent assistant, known as Copilot, and its various applications and functionalities.

 • How does the speaker describe the significance of the Copilot service?

  -The speaker describes the Copilot service as a very important tool that can be beneficial for everyone, especially for those who are familiar with it, as it is based on advanced artificial intelligence technologies.

 • What investment did Microsoft make in the development of the Copilot service?

  -Microsoft invested billions of dollars in the company OpenAI, which developed the GPT technology that Microsoft uses in the development and provision of more services for its users and customers.

 • How can the Copilot service be utilized in enhancing productivity?

  -The Copilot service can be used to improve productivity by providing quick answers, assisting in emails and correspondence, summarizing information, and offering suggestions in various scenarios.

 • What is an example of how Copilot can be used in web development?

  -An example of how Copilot can be used in web development is by helping to write code in HTML, providing templates for websites, and offering suggestions for design and functionality based on the user's requirements.

 • How does the speaker demonstrate the use of Copilot in language translation?

  -The speaker demonstrates the use of Copilot in language translation by asking it to translate an email address from English to Arabic and vice versa, showing that it can understand and respond in different languages.

 • What is the speaker's view on the potential of AI applications in daily life?

  -The speaker views the potential of AI applications in daily life as vast and transformative, improving work efficiency, memory, and general internet usage, and even offering creative services such as converting text to images.

 • How does the speaker describe the interaction with Copilot in terms of simplicity and ease of use?

  -The speaker describes the interaction with Copilot as simple and easy to use, emphasizing that it can understand and respond to queries in a detailed and clear manner, and even offer suggestions and further questions to enhance the user's experience.

 • What is an example of how Copilot can assist in personal development?

  -An example of how Copilot can assist in personal development is by providing information and guidance on physical fitness training, suggesting exercises, and offering advice in the user's preferred language.

 • How does the speaker envision the future of AI in enhancing travel experiences?

  -The speaker envisions the future of AI in enhancing travel experiences by assisting in organizing trips, suggesting important places to visit, recommending hotels, and providing information on various activities, all tailored to the user's preferences and needs.

Outlines

00:00

🤖 Introduction to Microsoft's AI Assistant: Cortana

The first paragraph introduces the topic of the video, which is Microsoft's AI assistant, Cortana. It explains that Cortana is a smart service based on artificial intelligence technology, designed to assist users of Microsoft's Edge browser and its competitor, Google's Chrome browser. The speaker mentions Microsoft's investment in OpenAI, the company behind the chatbot technology, and how Microsoft has integrated this technology to offer more services to its users, both free and paid. The paragraph highlights the versatility of Cortana in improving productivity, providing email assistance, and analyzing various scenarios.

05:03

📧 Enhancing Email Communication and Scheduling with Cortana

This paragraph discusses how Cortana can be utilized in email communication and scheduling. It describes a scenario where Cortana can help in writing emails, suggesting meeting times with clients, and providing professional email formatting. The speaker also talks about the ability to translate emails into different languages, showcasing Cortana's multilingual capabilities. Additionally, the paragraph covers the potential of Cortana in coding and web development, emphasizing its precision and user-friendly interface.

10:03

🎨 Image Manipulation and Design Assistance with AI

The third paragraph focuses on the use of AI in image manipulation and design. It explains how AI can transform text into images and how users can customize these images with various parameters, such as cartoonish styles or specific colors. The speaker also mentions the ability to create period-specific images, like those from the era of the pharaohs, demonstrating the creativity and historical adaptability of AI. The paragraph emphasizes the ease of use and the wide range of applications that AI offers in enhancing visual content.

15:06

🌍 Travel Planning and Nutrition Advice with AI

The final paragraph explores the use of AI in travel planning and nutrition advice. It describes how AI can assist in organizing trips, suggesting activities and accommodations based on user preferences. The speaker also discusses the potential of AI in providing fitness and nutrition guidance, tailoring advice to individual needs and goals. The paragraph concludes by highlighting the growing number of applications and extensions that leverage AI to offer users a more interactive and personalized experience.

Mindmap

Keywords

💡Cortana

Cortana is an intelligent personal assistant developed by Microsoft. It uses natural language processing to respond to voice commands and perform tasks such as setting reminders, answering questions, and initiating searches. In the video, Cortana is mentioned as an example of AI technology that can be integrated into various services and applications, enhancing productivity and user experience.

💡Edge Browser

The Edge Browser is a web browser developed by Microsoft, which is designed to provide a fast, secure, and efficient browsing experience. It is mentioned in the video as a platform where the user can interact with Cortana, the AI assistant, to perform tasks like searching the web or managing emails.

💡Google Chrome

Google Chrome is a popular web browser developed by Google. It is known for its speed, security, and extensive range of extensions and apps available through the Chrome Web Store. In the context of the video, Chrome is presented as a competitor to Microsoft's Edge Browser, highlighting the ongoing competition between tech giants in the browser market.

💡Open AI

Open AI is an artificial intelligence research lab that aims to ensure that artificial general intelligence (AGI)—highly autonomous systems that outperform humans at most economically valuable work—benefits all of humanity. In the video, the speaker mentions Microsoft's investment in Open AI, emphasizing the collaboration between major tech companies and research labs to advance AI technology.

💡AI-assisted

AI-assisted refers to tasks or services that are enhanced or facilitated by artificial intelligence. In the video, the term is used to describe how AI technologies like Cortana can assist users in various activities, such as web searches, email management, and even language translation, making these tasks more efficient and user-friendly.

💡Language Processing

Language processing involves the ability of a computer program or AI to understand and generate human language. In the context of the video, language processing is a key technology behind Cortana and other AI assistants, allowing them to comprehend user queries and provide relevant responses.

💡Productivity

Productivity refers to the efficiency and effectiveness with which tasks are completed. In the video, the speaker highlights how AI technologies like Cortana can improve productivity by streamlining tasks such as email management, web searches, and providing quick access to information.

💡Web Search

Web search is the act of using a search engine to find information on the internet. In the video, web search is a primary function of AI assistants like Cortana, which can quickly retrieve and present relevant information in response to user queries.

💡Email Management

Email management refers to the organization and handling of emails, including sorting, replying, and archiving. In the video, the speaker mentions that AI assistants can assist with email management, making it easier for users to stay organized and responsive.

💡Translation

Translation is the process of converting text or speech from one language to another. In the context of the video, translation is one of the capabilities of AI assistants, allowing users to communicate and access information in different languages seamlessly.

💡AI Development

AI development refers to the creation and improvement of artificial intelligence systems and applications. The video discusses Microsoft's investment in AI and the ongoing development of AI technologies like Cortana, highlighting the rapid advancements in the field and their potential impact on various industries.

Highlights

Introduction to the importance of the intelligent assistant service, the 'Cortana' by Microsoft.

Cortana's integration with Microsoft's browser, Edge, and its competitor, Google's Chrome browser.

Microsoft's investment in OpenAI and the use of its technology in developing more services for users and workers.

Cortana's capabilities in enhancing productivity, such as providing answers, ideas, and assisting in emails and correspondences.

The demonstration of Cortana's ability to open a webpage by simply typing 'Cortana' followed by a slash and the query.

Cortana's cross-platform availability, allowing its use on desktop, mobile, and various devices.

Cortana's ability to generate ideas and suggestions, such as providing website design ideas or email content.

The use of Cortana in customer service scenarios, improving communication and professionalism in emails.

Cortana's language capabilities, allowing users to interact with it in their preferred language and receive responses accordingly.

The potential for Cortana to assist in coding and web development, providing code snippets and guidance.

Cortana's role in health and fitness, providing training advice and workout suggestions.

The ability to use Cortana for travel planning, such as organizing a trip to Sharm El Sheikh and receiving recommendations for attractions and hotels.

Cortana's application in cooking assistance, providing recipes and cooking tips for various dishes, like Egyptian Kushari.

The mention of the continuous development and introduction of new applications using artificial intelligence, expanding the capabilities of AI assistants.

The use of AI in image and video processing, such as turning text into images or creating promotional videos for products.

Cortana's potential in personal development, offering advice on various topics, and its adaptability to user needs.

The closing remarks, emphasizing the value and potential of AI assistants like Cortana in improving work, memory, and internet usage efficiency.

Transcripts

play00:01

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصدقائي

play00:03

وصديقاتي اهلا وسهلا بكم في قناه الذكاء

play00:05

الاصطناعي على اليوتيوب ان شاء الله نخصص

play00:08

اولى حلقتنا عن حاجه مهمه جدا يمكن كلنا

play00:11

سمعين عنها ومهتمين نعرف اكثر عنها وهي

play00:14

خدمه الكو بايلوت او خدمه المساعد الذكي

play00:17

المقدمه من شركه مايكروسوفت لمستخدمي

play00:19

متصفح مايكروسوفت ادش او بينج المنافس

play00:22

الاقوى لمتصفح كروم المقدم من شركه جوجل

play00:25

في العام الماضي سمعنا ان شركه مايكروسوفت

play00:27

استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في

play00:30

شركه اوبن اي اي اللي طورت الشات جي بي تي

play00:33

وفي المقابل وفي المقابل استخدمت

play00:35

مايكروسوفت تكنولوجيا الشات جي بي تي في

play00:37

تطوير وتقديم المزيد من الخدمات

play00:40

لمستخدميها وعملائها سواء كانوا ممن

play00:42

يستخدمون الخدمات المجانيه على سبيل

play00:44

المثال بينج سيرش اللي احنا نستخدمه

play00:45

دلوقتي حالا ان شاء الله او الخدمات

play00:48

المدفوعه زي مجموعه تطبيقات وحزم تطبيقات

play00:52

مايكروسوفت 365 طيب لو سالنا على السريع

play00:55

ايه هو الكو بايلوت انا شايف هنا العلامه

play00:56

بت خاصه بالكو بايلوت هنا قدامي تمام

play00:59

والكو بايلوت هو مساعد ذكي قائم على

play01:01

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وبيعتمد على

play01:03

النماذج اللغويه المتطوره المسماه بالال

play01:07

لم او المسماه طبعا او هي طبعا اختصارا

play01:10

يعني للارج لانجويج موديل وبتستخدم او

play01:14

الكوب بيستخدم في اشياء كثيره جدا وفي

play01:17

سيناريوهات كثيره جدا زي تحسين الانتاجيه

play01:19

زي توفير ايجابات افكار مساعده في البريد

play01:23

الالكتروني والمراسلات تحليل تلخيص وحاجات

play01:25

تانيه كتير جدا هنشوفها دلوقتي حالا ان

play01:27

شاء الله طبعا لو انا عندي دي طبعا

play01:30

المتصفح بتاعي بينج او المتصفح بتاعي

play01:32

مايكروسوفت ايدج هقدر ان انا طبعا اشوف

play01:35

الكلام ده قدامي لو بمجرد ما اضغط على فتح

play01:38

كوبايلوت تمام هيفتح لي تمام صفحه فيها

play01:42

الكو بايلوت طيب لو انا مش عندي الكلام ده

play01:45

ممكن اروح هنا دايركت لي اكتب بينج دوت

play01:48

كوم وبعدين اعمل سلاش كوبايلوت

play01:52

تمام هيفتح معايا الصفحه اللي حضراتكم

play01:54

شايفينها قدام قدامكم دلوقتي فهنا طبعا

play01:57

انا شايف في الجنب اوكي جيت ذا اب وده

play02:01

معناه ان انا ممكن استخدم الكو بايلوت على

play02:03

اللاب توب على الديسك توب او على الموبايل

play02:06

فون ممكن استخدم

play02:08

كماني الكوبو طبعا باشياء بصور مختلفه

play02:11

طبعا لو

play02:13

انا لاحظت هنا هلت ان هو بيجيبلي مجموعه

play02:16

افكار مثلا بيقوللي هنا على سبيل المثال

play02:20

ير

play02:22

ا وين ان فايت فبيع طيلك اسئله تمام او

play02:27

هنا مثلا ديزاين الوجو او هنا مثلا رايت

play02:29

كود فكل دي اشياء طبعا انا ممكن استخدم

play02:32

الكويلت فيها

play02:36

اوكي طبعا الكو بايلوت ب انه مساعد ذكي

play02:40

فانا ممكن استخدمه في سينهات كتيره جدا

play02:42

ممكن استخدمه كيرش زي ما اقوله مثلا

play02:49

هوست تمام فهق لي طبعا اطول رجل على سطح

play02:53

الارض هو فلان الفلاني باللغه اللي انا

play02:55

سالته بيه فما ان سالت باللغه الانجليزيه

play02:57

فالرد هيكون باللغه الانجليزيه

play03:00

طب افرد ان انا ما بتكلمش انجليزي او ما

play03:02

بعرفش انجليزي تمام ممكن طبعا استخدم

play03:05

اللغه بتاعتي في ان اساله السؤال دايركت

play03:08

لي فبما اني بتكلم اللغه العربيه فممكن

play03:12

طبعا اساله دايركت لي باللغه العربيه من

play03:15

هو

play03:18

اطول رجل على سطح

play03:27

الارض وهيبدا ان هو يجاوب عليا بنفس اللغه

play03:32

اللي انا سالته بها الا وهي اللغه العربيه

play03:33

فهق لي اطول رجل على سطح الارض هو فلان

play03:36

الفلاني جميل جدا الميزه الخاصه بالكو

play03:40

بايلوت هو فكره التشات بمعنى ان انا اقدر

play03:44

اتواصل مع الكوبرت وكاني بتكلم مع زميل ل

play03:48

او مساعد ل يعني اقدر اساله اسئله على نفس

play03:51

الاجابه ديت او على الاجابه اللي هو

play03:53

بيقدمها لي اقول له مثلا اين يعيش هذا

play03:55

الرجل هل الرجل ده لسه مازال موجود طب هو

play03:58

بيقول لي هنا مثلا هو من اكراد تركيا طب

play04:01

لو هو مثلا مكان اللي بيعيش فيه موجود او

play04:04

متاح على الانترنت تمام ممكن اقول له اين

play04:09

يعيش هذا الرجل على سبيل المثال تمام لو

play04:14

المعلومه متاحه على الانترنت فهيج لي

play04:16

بسهوله جديده جدا اما اذا كانت المعلومه

play04:18

غير متاحه فهير عليا ويقول لي والله للاسف

play04:21

انا ما عنديش المعلومه ديت ده طبعا شيء

play04:25

بسيط جدا من الحاجات اللي احنا ممكن

play04:28

نستخدمها ايه تاني اللي ممكن استخدمه احنا

play04:31

قلنا يمكن ان هو

play04:32

بيستخدم كوبايلوت في حاجه من الحاجات

play04:35

المهمه جدا اللي هو مثلا في المراسلات

play04:38

والبريد الالكتروني لو انا عايز مثلا اكتب

play04:40

ايميل لو انا مثلا بشتغل في شركه معينه

play04:43

وعايز اقله اكتبلي ايميل اكتبلي

play04:54

يل مثلا ممكن

play04:58

اقول

play05:03

[موسيقى]

play05:07

ممكن اقول م فيشن معين يعشن معين او على

play05:11

سبيل

play05:14

المثال بله اكتبلي ايميل لعميل وخلي ان

play05:19

احنا مثلا نحدد معاه معاد عشان نتكلم عن

play05:21

الك فت ان هو كتبلي

play05:24

الايميل تمام ممكن اقله والله الايميل ده

play05:28

كويس بس انا

play05:30

الاميل مش عجبني قوي

play05:40

ايفيشن انفورميشن

play05:53

طبعا بقله اعطي اخلي الايميل ده يعني يكون

play05:58

اكثر احترافيه ويكون في كمان بعض النقاط

play06:02

عن اهميه الكو بايلوت وكيف ان وكيف ان

play06:06

العميل ده يقدر انه يستفيد من الكو بايلوت

play06:09

فكتب لي الايميل طيب لو انا قلت له والله

play06:12

بقى انا الايميل ده يعجبني جدا بس انا مش

play06:14

عايزه بالانجليزي انا محتاج الايميل ده

play06:16

بالعربي تمام هل

play06:19

يمكنك ترجمه

play06:22

الايميل

play06:24

السابق الى

play06:26

اللغه العربيه وهنشوف هيعمل ايه تمام

play06:31

فتخيلوا ان انتم عندكم اشياء كم مهول جدا

play06:35

يعني مثلا بدل ما يكون عندي ويب سايت

play06:38

للسيرش وويب سايت للترانس ليشن وويب سايت

play06:42

لاشياء اخرى كتيره هنتعرف عليها النهارده

play06:44

ان شاء الله عندي كل شيء في مكان واحد ف

play06:49

زي ما احنا شايفين بدا يكتب لي الايميل

play06:51

وقال لي دعونا نناقش اهتمامك وبدا ب عزيزي

play06:54

او عزيزتي اسم العميل الى اخره طبعا احنا

play06:57

شايفين هنا يمكن احنا محتاجين ان احنا لما

play07:00

ننقل الاجابه الى ملف وورد محتاجين طبعا

play07:03

ان احنا نعدل شويه نخلي الكلام يظهر اكتر

play07:06

او التمبلت يبقى من اللغه من اليمين الى

play07:09

الشمال بحيث ان الكلام يظهر بشكل يكون

play07:11

اكثر دقه

play07:15

ووضوح تمام

play07:17

ده جزء تاني ممكن اسال سؤال مثلا ما

play07:23

هي

play07:27

الفوائد الصحيه

play07:30

ل مثلا

play07:41

الرمان بدا يجاوب

play07:43

عليا تمام واعطاني بعض

play07:48

الاجابات ممكن اساله كمان اقول له والله

play07:51

انا حابب مثلا ان

play07:56

ا عندي فكره

play08:01

موقع

play08:04

الكتروني

play08:07

واريد منك

play08:10

المساعده في

play08:12

كتابه

play08:15

الكود

play08:17

بلغه اتش تي ام

play08:20

ال هنشوف هيعمل ايه ممكن يعطيني طبعا

play08:24

تمبليت للكود نفسه تمام بحيث ان انا اقدر

play08:28

استخدم

play08:30

وطبعا كل ما بتعطي معطيات اكتر للكو

play08:33

بايلوت كل ما تكون الاجابه اكثر قربا من

play08:37

الدقه يعني ممكن مثلا اقول له والله الويب

play08:40

سايت بتاعي اللي انا حابب ان انا اكونه ده

play08:42

او الموقع الالكتروني حابب ان يكون الموقع

play08:44

الالكتروني ده خاص ببيع منتج معين مثلا

play08:48

ملابس

play08:49

والمسمى او اسم الويب سايت هيكون كذا

play08:54

وطبيعه الملابس هتكون بالشكل الفلاني

play08:57

فابدا اعطي لله معطيات اكتر فكل ما اعطيله

play08:59

معطيات اكتر كل ما يكون الكود اللي هو

play09:02

بيعطيه لي بيكون اقرب الى

play09:04

الدقه

play09:07

تمام زي ما احنا شايفين طبعا بدا يجيب لي

play09:11

حتى بعض الاشياء اللي ممكن تفهمني الكود

play09:13

بالرغم ان انا مش محتاج ان انا يعني افهم

play09:15

اكتر في الكود او مش محتاج ان انا افهمه

play09:17

قوي اوكي ولكن طبعا زي ما انتم

play09:20

شايفين بتجاوب معايا وبيرد عليا بشكل دقيق

play09:25

جدا لو انا طبعا حابب ان انا اوقف ال

play09:29

الاجابه ممكن اكتب بس او اضغط على ستوب

play09:32

ريسبوندنج وهيو قف الاجابه دايركت لي هنا

play09:35

زي ما احنا شايفين بيعطيني كمان بعض

play09:37

الترشيحات لاشياء اخرى مثلا ما هي الخطوات

play09:39

التاليه بعد كتابه الكود هل يمكن ان تشرح

play09:42

لي مزيدا من عناصر الاتش تي ام ال هل يوجد

play09:45

دورات تعليميه لتعلم كيفيه استخدام الاتش

play09:47

تي ام ال فلو خدنا مثلا على سبيل المثال

play09:50

الجزئيه ديت تمام للتقى ان هو هيبدا

play09:53

يتعاون معايا ويجيب ويرد على الاجابه

play09:55

بتاعه السؤال ده يعني هو اقترح عليا بعض

play09:57

الاسئله وبعدين

play09:59

ارسل لي الاجابه كمان او اعطاني الاجابه

play10:03

تمام فالموضوع سهل جدا وبسيط وممكن

play10:06

نستخدمه في انه يحسن من ادائنا في العمل

play10:09

يحسن في ادائنا في المذاكره يحسن من

play10:12

ادائنا في طبعا استخدام الانترنت بصفه

play10:15

عامه ممكن كمان حاجه من الحاجات الجميله

play10:17

جدا ان انا احول نص الى صوره على سبيل

play10:20

المثال لو قلتله

play10:23

مثلا

play10:25

مثلا

play10:28

انشئ

play10:29

او مثلا

play10:37

بالانجليزي

play10:41

مثلا هنشوف هيقولي

play10:47

ايه طبعا اللي هيحصل هنا ان هو هيبدا

play10:52

يستخدم

play10:54

د

play10:56

وطبعا يعني برنامج اخر طبعا هيستخدمه في

play11:00

انشاء الصوره ديت والصوره دي اما طبعا

play11:02

ممكن طبعا اطله معطيات كتيره جدا وهيبدا

play11:05

يعطيني صور زي ما احنا شايفين كده تمام

play11:10

ممكن اقوله والله ده فاملي او ممكن اعطله

play11:14

مثلا ميك

play11:19

فام فروم ايجيبت او فروم ارب ورد على سبيل

play11:27

المثال هنشوف هيعطيني ايه هيبدا يعدل في

play11:31

الصور ممكن اقوله خلي الصوره كرتونيه ممكن

play11:34

اقوله خلي الصوره زي افلام الري دي ممكن

play11:38

اقوله مثلا انا محتاج ان الصوره يكون فيها

play11:40

تكون ابيض واسود ممكن الصوره تكون الوان

play11:43

ممكن تضيف لي مثلا جزئيه حاجات معينه في

play11:46

الصوره فانا اقدر اتحكم في الصوره او اقدر

play11:48

اعدل فيها تمام بطريقه سهله

play11:51

جدا

play11:55

تمام فايفي هنا لو ضغطت على الصوره طبعا

play11:59

او حبيت ان انا اكبر

play12:01

الصوره تمام هل تقى ان ايه جاب لي صوره

play12:05

سيده محجبه وطبعا الخلفيه فيها شيء ينم او

play12:09

يعني بشكل او باخر ان الاسره ديت اسره

play12:13

عربيه نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا تمام

play12:16

ممكن حتى اخصص دوله معينه يعني اقول له

play12:19

مثلا ايه ميك ذا

play12:22

فاملي فروم ايجيبت خليلي الفاملي دي تكون

play12:25

من مصر تمام وفي شيء اخر يعني انا ممكن

play12:28

حتى ا والله في فتره زمنيه معينه يعني

play12:31

مثلا في عهد الفراعنه فهو ممكن يتخيل شكل

play12:34

الاسره اللي بتفطر في عهد الفرعن كانوا

play12:37

قاعدين ازاي بيفطروا ايه ويبدا ان هو يكون

play12:41

او ينشئ صوره بالشكل ده طيب لو قلتله مثلا

play12:44

هنا هنا جريت

play12:57

ان

play13:03

ميك

play13:08

انسبايرد

play13:10

مثلا فشوف هيجيبلي

play13:14

ايه طبعا حاجه تانيه مهمه جدا ان

play13:20

في

play13:22

المزيد من الابلكيشن او التطبيقات اللي

play13:25

بتظهر يوميا باستخدام الذكاء الاصطناعي

play13:27

فاحنا ما وقفنا عند الح ده بالعكس في حتى

play13:30

حاليا يعني في امكانيه ان انا اطور

play13:35

واحول نص مكتوب زي البت اللي انا كتبته

play13:40

دلوقتي حالا الى فيديو يعني اقله مثلا

play13:42

والله انا محتاج ان تعمللي فيديو مثلا

play13:44

ترويجي عن منتج معين والفيديو ده فيه واحد

play13:47

ا ت ويبدا ان

play13:49

هو يصورلي طبعا

play13:52

الفيديو فهنا شايفين بعض الايه

play13:57

الصور

play13:59

طبعا هو متخيل ان ده شكل الصوره او شكل

play14:03

الاسره في الوقت ده طيب لو احنا جينا مثلا

play14:06

على حاجه تانيه انا مثلا واحد حابب ان انا

play14:07

اطور من لياقه البدنيه فممكن يكون عندي

play14:11

طبعا مدرب للياقه البدنيه زي مثلا الفيتنس

play14:15

ترينر والفتنس ترينر ممكن طبعا يعني اشيت

play14:18

معاه او اعمل معاه تاتين واقوله والله انا

play14:22

مثلا

play14:23

حابب مثلا هنا بيقوللي ايه هي انواع

play14:26

الاطعمه المفضله بعد

play14:29

كسناكس يعني بعد طبعا الورك اوت الخاص بيه

play14:34

او بعد فتره التدريب في الجم تمام فهل ان

play14:39

هو ممكن يجيبلي اجابه بالانجليزي تمام

play14:42

فخليني ممكن اساله سؤال باللغه العربيه

play14:45

افضل ونشوف الاجابه هتكون عامله

play14:57

ازاي ما هي التمرينات

play15:02

التي تمكنني

play15:05

من

play15:07

التخلص من

play15:19

الكرش اوكي هنوقف ده ونسال السؤال الجديد

play15:23

باللغه

play15:27

العربيه

play15:29

طبعا اذا كان الفتنس ترينر بيدعم اللغه

play15:31

العربيه فالاجابه هتكون سريعه قال هنا

play15:33

عذرا لكن هذا السؤال خارج مجال خبراتي

play15:37

كمساعد لياقه

play15:43

بدنيه طيب لو قلنا

play15:46

مثلا كم مره

play15:49

يجب ان

play15:51

اتمرن فيها

play15:55

اسبوعيا

play15:56

ولمده كم

play16:14

دقيقه شايفين بدا يجاوب طبعا قال عدد

play16:17

المرات والمده التي يجب ان تتمرن فيها

play16:19

اسبوعيا بتعتمد على هدفك اللياقي ومستواك

play16:23

الحالي والمعدات المتاحه والشده المفضله

play16:26

والترب الى اخره طبعا بدا يتكلم هنا عن

play16:29

ايه افضل شيء لو رحنا بعد كده طبعا نوقف

play16:34

الاجابه لو روحنا بعد كده للكوك اسست وده

play16:37

طبعا اللي هو مساعد الطهي او مساعد الطبخ

play16:39

قلتله والله انا حابب مثلا

play16:43

ان ما هي

play16:48

طريقه

play16:51

طبخ الكشري المصر على سبيل

play16:57

المثال

play17:00

وهشوف اذا كان هيقدر يجاوب عليا ولا

play17:11

لا طبعا هيبدا يجاوب مرحبا هذا هو مساعد

play17:15

الطبخ يسعدني مساعدتك الكشري المصري هو

play17:17

طبق شعبي مكون من الارز والمكرونه والعدس

play17:20

والحمص الى اخره وهيبدا طبعا يعطيني بعض

play17:24

الطرق واكمل شيء مش ان هو يعطيني طريقه

play17:28

معينه هو يقوللي ان في عده طرق ولكن طبعا

play17:30

ممكن يعطيني

play17:31

بعض الروابط اللي بتادي لهذه الايه الطرق

play17:35

وانا طبعا ممكن اشوف ايه

play17:38

الطريقه اللي ممكن تناسبني بالاضافه الان

play17:41

هو ممكن يرشح لي طريقه من الطرق ديت تمام

play17:44

زي ما انتم شايفين

play17:48

دلوقتي وممكن كمان يزودني بعض الصور عن

play17:52

الطريقه نفسها وشايفين طبعا هنا ان في

play17:55

ريسورس هنا اللي هو اللي هو سوري موضوع

play17:58

دوت

play17:59

متاخد من موقع

play18:04

موضوع تمام وهكذا طبعا ممكن اسال اسئله

play18:08

كتيره جدا ويفيدني في الموضوع

play18:11

دهو لو رحنا

play18:15

لكيشن

play18:16

طبعا منظم العطلات لو انا حبيت ان انا

play18:20

اطلع رحله مثلا

play18:22

تمام هل

play18:25

يمكنك

play18:27

مساعدتي

play18:30

في

play18:31

تنظيم

play18:33

رحله الى شرم الشيخ

play18:57

مثلا

play19:12

كده احنا شايفين ان هو بدا طبعا يتكلم عن

play19:14

شرم الشيخ ممكن اساله ايه هي اهم الاماكن

play19:17

اللي انا المفروض ازورها في شرم الشيخ

play19:20

وممكن

play19:21

اساله ايه هي الفنادق اللي انا اقدر طبعا

play19:25

احجز فيها ممكن اساله اس كتيره جدا تمام

play19:30

زي على سبيل المثال اود حجز فندق كيف يمكن

play19:32

ذلك هل توجد رحلات بحريه لاستكشاف ما هي

play19:35

افضل الانشطه التي ممكن ممارستها في شرم

play19:38

الشيخ تمام مثلا اخترنا واحده من دولي

play19:40

فيبدا يجاوب عليا وبعدين برض هيعطيني

play19:42

اقتراحات اخرى وهكذا وبكده هتكون انتهت

play19:46

حلقه النهارده ان شاء الله وشكرا جزيلا

play19:49

على حسن استماعكم والى لقاء جديد ان شاء

play19:51

الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
AI AssistantCortanaBrowser IntegrationProductivityCommunicationPersonalized HelpWeb BrowsingEmail ManagementTechnological Advancements