Yapay Zeka Peygamberimizi Çizecek mi Diye Kontrol Ettik! Midjourney ve ChatGPT l Sözler Köşkü

Sözler Köşkü
27 Jun 202326:38

TLDRBu video, yapay zekanın yaratıcı yönlerini ve özellikle Midjourney adlı bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulamasının gücünü vurguluyor. Katılımcılar, Midjourney'in ve ChatGPT'nin yardımıyla, internette mevcut olmayan yaratıcı ve fantastik fotoğraflar üretebilecek komutlar üretiyorlar. Sırat Köprüsü, cennet ve diğer dini temaları içeren hayal gücü kullanarak yarattığı resimler, dini maneviyatın ötesine geçerek dini temaları sanatsal bir şekilde yeniden yorumluyorlar. Video, aynı zamanda İslam'ın güzellikleri ve gelecekteki güzel günler hakkındaki inançları da içeriyor. Katılımcılar, bu güzelliklerin ve vaat edilen günlerin gerçekleşeceğine inanıyorlar ve bu bağlamda İslam'ın diğer inanç sistemlerine göre üstünlüğünü savunuyorlar. Ayrıca, insanların ateizm ve diğer inanç sistemlerinden vazgeçip İslam'a döneceğine dair hayalleri paylaşıyorlar.

Takeaways

 • 🎨 Midjourney, bir yapay zeka uygulamasıdır ve kullanıcıların Internet'te mevcut olmayan fotoğraflar yaratmasına olanak tanır.
 • 🤖 ChatGPT ve Midjourney gibi iki yapay zeka birleşik olarak kullanılabilir ve yaratıcılık arttırabilir.
 • 🚀 Yapay zeka teknolojisinin gelişimi, insanlar için heyecan verici ve olasılıkları genişletmektedir.
 • 🌌 Midjourney ile yaratılan Mars'ta Müslümanlar namaz kılan bir sahne, teknolojinin dini deneyimleri nasıl dönüştürebileceğine dair hayal gücünü gösteriyor.
 • 🕊️ İnsanların cennet ve diğer dini temaları ile ilgili görsel olarak yaratıcılıklarını kullanmaları, dini inançlara duyulan ilgiyi ve anlamını vurguluyor.
 • 🌟 Kur'an-ı Kerim'in tasvirleri, insanların hayal gücüyle tefekkür etmelerine ve dini temaları daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olmaktadır.
 • 🌉 Sırat Köprüsü ve Arap Çölünde ayın ikiye bölünmesi gibi dini manzaraların vizualizasyonu, inanç ve coşkuyu canlandırıyor.
 • 🤹‍♂️ Kullanıcıların Midjourney ve ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanarak, dini hikayeleri ve olayları görsel olarak yeniden yaratmalarına olanak sağlanıyor.
 • 📚 Dini temaları ve hikayeler, yapay zeka teknolojisi ile birleştirilerek, dini öğelerin anlaşılabilirliğini ve yayılmasını artırabilir.
 • 🌈 Cennet ve dini manzaraların vizualizasyonu, insanların inançlarına olan bağlılığını ve umutlarını güçlendirebilir.
 • ☕ Starbucks veya Times Meydanı gibi yerlerde dini aktivitelerin görsel olarak yaratılması, dinin günlük yaşama nasıl entegre edilebileceğine dair fırsatlar sunuyor.

Q & A

 • Midjourney nedir ve ne tür bir uygulamadır?

  -Midjourney, bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulamasıdır. Kullanıcıların yazılı bir betik veya komut yazarak, İnternetin hiçbir yerinde bulunmayan özel fotoğraflar yaratılmasını sağlar.

 • Kullanıcıların Midjourney ile ne gibi komutlar oluşturabileceğine dair örnekler verilebilir mi?

  -Kullanıcılar Midjourney ile çok detaylı komutlar oluşturabilir; örneğin, 'Kâbe'de 300 kişi tavaf ederken, 20 tane kuş uçsun, yürüyen adamların sarığı kırmızı olsun' gibi.

 • ChatGPT'nin Midjourney ile nasıl bir etkileşimi olduğundan bahsedildi?

  -ChatGPT, kullanıcıların Midjourney'e verdiği komutları geliştirmeleri ve daha iyi sonuçlar elde etmeleri için destek sağlanarak, iki yapay zeka bir arada çalıştığını simgelemekte.

 • Videoda Mars'ta Müslümanlar namaz kılmak gibi hayal edilebilir mi?

  -Evet, videoda hayal gücü kullanılarak Mars'ta Müslümanlar namaz kılma sahnesi yaratılmıştır. Bu, yapay zeka uygulamalarıyla gerçekleştirilebilir bir hayalet olarak sunulmuştur.

 • İslam alevi bir ailenin uzaylılarla birlikte yemek yediğini anlatan kısmı var mı?

  -Evet, videoda böyle bir hayal gücü kullanılarak yaratılmış bir senaryo bulunmaktadır. Bu, farklı kültürlerin ve evrenin ötesindeki varlıkların bir arada yaşadığı bir dünyayı temsil etmektedir.

 • Yapay zeka ile ilgili bir video çeken kişilerin hayal gücü ne kadar önemlidir?

  -Yapay zeka ile ilgili video çeken kişiler için hayal gücü son derece önemlidir. Kullanıcıların yaratmak istedikleri sahneleri ve durumları yapay zeka aracılığıyla hayal etmesi ve bu hayali gerçekleştirmesi mümkündür.

 • İbrahim'in ateşe atılışına dair hikayenin videoda nasıl temsil edildi?

  -İbrahim'in ateşe atılışı hikayesi, videoda çok detaylı bir şekilde sunulmuş ve bu olayın tarihi ve manevi anlamını vurgulamak için kullanılmıştır. İbrahim'in ateşe atılışı, onun Allah'a olan güvenini ve teslimiyetini gösteren önemli bir örnek olarak gösterilmiştir.

 • Sırat Köprüsü hakkında ne tür bir hayal gücü kullanılmıştır?

  -Sırat Köprüsü, videoda cehennem ve ateşlerin altında, insanlar ve muhtemelen azabın ne kadar korkunç olabileceğini simgelemek için kullanılmıştır. Bu, dini tenli bir tartışma ve düşünceyi teşvik etmek için yapay zeka ile yaratılmış bir ortamdır.

 • Cennet ve cennetin özellikleri hakkında ne tür sorular soruşulabilir?

  -Cennet ve cennetin özellikleri hakkında sorulabilecek sorular arasında, 'Cennet ne gibi bir yerdir?', 'Cennetteki nehirler ve bahçeler nasıldır?', 'Cennetteki yaşam nasıl bir yaşamdır?' gibi soruların yanı sıra, cennetin insan zihninde nasıl bir tasvirin olabileceği ve Kur'ân'da cennet ile ilgili ayetlerin nasıl yorumlanabileceği gibi soruların da bulunmaktadır.

 • Videoda İslamiyet ve diğer dinler hakkında ne tür bir tartışma yapılmıştır?

  -Videoda İslamiyet, diğer dinler ve ateizm arasında bir karşılaştırma yapılmıştır. İslam dininin hak ve gerçeklikle dolu olduğunu vurgulayan tartışmalar, diğer din ve inanç sistemlerinin eksiklikleri ve çatışmaları hakkında düşünür ve İslam'ın neden tercih edilmeli olduğuna dair argümanlar sunmaktadır.

 • Videoda, insanların İslam'a geçmelerinin ön yargıları ne olarak belirtilmiştir?

  -Videoda, İslam'a geçmenin önünde olan ön yargıların, insanların Müslümanları 'terörist' olarak düşünmesi, dini bir yaşamın zor ve sıkıntılı olduğuna inanmaları ve İslam'ın coğrafi ve kültürel sınırlar içinde tutularak anlaşıldığı gibi konular olarak belirtilmiştir.

Outlines

00:00

🤖 Artificial Intelligence and Midjourney App

The paragraph discusses the capabilities of an AI-powered photo creation application called Midjourney. It highlights the excitement and amazement of the users as they explore the app's ability to generate unique images that do not exist anywhere on the internet. The users are particularly impressed with the realistic and detailed nature of the images, which they compare to real photographs. They also discuss the potential of combining Midjourney with another AI, ChatGPT, to enhance the quality and creativity of the generated images. The conversation reflects on the transformative impact of AI on art and creativity, and the limitless possibilities it offers.

05:03

🚀 Visions of Heaven and Miracles of the Prophets

This paragraph delves into the participants' attempts to visualize and create images of heaven and various miracles associated with Islamic prophets. They discuss the limitations of human imagination in capturing the essence of divine scenarios and the importance of relying on faith and the teachings of the Quran. The speakers reflect on the stories of Prophet Moses and Prophet Abraham, and how these narratives inspire awe and gratitude. They also contemplate the idea of depicting these religious themes using modern technology and AI, while maintaining a respectful and虔诚 (pious) approach to the subject matter.

10:04

🌟 Imagining the Afterlife and the Glory of Islam

The paragraph is centered around the theme of the afterlife, particularly the Islamic concept of heaven. The speakers express their excitement and wonder at the idea of creating images that capture the beauty and tranquility of heaven. They discuss the various elements that are traditionally associated with heaven in Islamic teachings, such as rivers flowing beneath and lush gardens. The conversation also touches on the societal implications of a predominantly Muslim Russia, with the speakers expressing their hopes for a future where Muslims can practice their faith freely. The paragraph concludes with a reflection on the power of faith and the importance of staying true to one's beliefs.

15:07

🌍 Global Reach and the Influence of Islamic Content

This paragraph focuses on the global reach of the speakers' English language channel, 'Towards Eternity,' and the impact of their content. They express surprise at the channel's growth to nearly two million subscribers, despite having only forty volunteers. The speakers discuss the translation of their videos into Russian and the significant viewership they have received, suggesting a broad international interest in their messages. They also share personal stories of individuals who have joined their cause, highlighting the diversity and unity within their community. The paragraph concludes with a call to action for viewers to subscribe to their channel and support their mission.

20:08

📚 The Power of Islamic Teachings and the Struggle for Understanding

The paragraph explores the speakers' experiences with engaging non-Muslims in discussions about Islam. They emphasize the importance of knowledge and understanding in breaking down prejudices and misconceptions about the religion. The speakers express confidence in the truth and logic of Islamic teachings, arguing that they offer a superior explanation for the purpose and meaning of life. They also discuss the challenges of confronting preconceived notions and stereotypes, particularly in relation to terrorism. The paragraph concludes with a call for the removal of these 'walls of prejudice' and an expression of hope for a future where people are drawn to the message of Islam.

25:13

☕️ Starbucks, Islam, and the Future of Society

In this imaginative and somewhat humorous paragraph, the speakers discuss the idea of a Muslim owning a Starbucks and using it as a platform for reading and promoting the Quran. They explore various scenarios, including the reading of the Quran out loud in the coffee shop and the potential reactions of customers. The conversation also touches on the broader theme of Islam's role in society and the impact it could have on public spaces. The speakers reflect on the transformative power of faith and the potential for individuals to make a difference in their communities. The paragraph concludes with a reflection on the importance of prayer and the hope for a future where people can live in accordance with their beliefs.

🌈 The Eternal Paradise and the Quest for Spiritual Fulfillment

The final paragraph is a contemplative reflection on the nature of the Islamic concept of paradise, or Jannah. The speakers discuss the limitations of human imagination in comprehending the beauty and splendor of heaven, as described in religious teachings. They emphasize the importance of faith, prayer, and living a righteous life as the means to attain this eternal reward. The paragraph also touches on the speakers' desire to witness historical Islamic events and the struggles of various prophets. The conversation concludes with a call for viewers to pray and maintain their faith, with the hope of being among those who are granted entry to paradise.

Mindmap

Keywords

💡Yapay Zeka

Yapay zeka, insan zekasının birçoğu özelliklerini taklit eden ve bu özellikleri kullanarak kararlar verip problemleri çözebilen bilgisayar programları ve aletlerin denildiği bir kavramdır. Bu videoda, yapay zekanın yaratıcı süreçlerde, özellikle resim ve fotoğraf üretiminde kullanılabileceği ve insanın hayal gücünü ve yaratıcılıklarını artırabileceği tartışılmaktadır.

💡Midjourney

Midjourney, videoda bahsedilen bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulamasıdır. Kullanıcıların özel komutlar ve betimler yazarak var olan hiçbir yerde bulunmayan unutsal fotoğraflar yaratmalarına olanak tanır. Bu uygulama, videoda örnek gösterilen yaratıcılık ve teknolojinin eşleşmesinden kaynaklanan etkiler üzerinde durulmaktadır.

💡ChatGPT

ChatGPT, videoda bahsedilen bir yapay zeka sohbet asistanıdır ve burada Midjourney ile birlikte kullanılarak daha gelişmiş sonuçlar elde etmek için destek sağlanmaktadır. ChatGPT'nin rolü, kullanıcıların daha iyi komutlar üretmelerine yardımcı olmaktır ve bu da videoda gösterilen yaratıcı süreçlerin bir parçasıdır.

💡Sinematik

Sinematik, videoda özellikle yaratıcı çalışmalar ve resimler için kullanılan bir terimdir. Bu, film veya video gibi görsel medyada kullanılan görsel ve ses efektlerini ifade eder. Videoda, sinematik olarak adlandırılan bu efektler ve görseller, yapay zeka tarafından oluşturulan resimlerin etkileyiciliğini ve gerçekçiliğini artırır.

💡Cennet

Cennet, İslam inanç系统中死后那些行善者将会去往的地方,是一个充满和平与幸福的理想境界。视频中,讨论了通过Midjourney创建的图像来描绘天堂的可能性,以及这些图像如何激发人们对天堂的好奇和向往。

💡Kıble

Kıble, Müslümanların namaz kılarken doğuya doğru dönerek ibadet ettikleri coğrafi noktadır. Videoda, Mars'ta穆斯林ların namaz kıldığı bir senaryo yaratıldığında, Kıble'yi nasıl belirleyecekler ve nasıl ibadet edecekler hakkında hayal gücü kullanılarak tartışılmıştır.

💡İslam

İslam, dünyada büyük dağılışı olan bir dindir ve bu videoda, dinin öğretilerini ve hikayelerini kullanarak yaratıcı bir şekilde sunma fikirleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca İslam'ın öğretilerine dayalı olarak gelecekteki dünya ve cennetin nasıl bir yer olabileceği konularında hayal kurguları yapılmaktadır.

💡Hikaye ve Rivayet

Hikaye ve rivayetler, videoda yaratıcı içerik üretirken kullanılan önemli unsurlardır. İslam hikayeleri ve rivayetleri, Midjourney ve ChatGPT gibi yapay zeka araçları yardımıyla yeniden canlandırılmakta ve görsel bir hale getirilmektedir.

💡Ateizm

Ateizm, bir din inanmamanın durumudur ve bu videoda, ateizmin insanlar için ne kadar mantıklı veya uygun bir seçenek olmadığının ve insanların araştırdığı alternatifler olduğunun bir örneği olarak ele alınmaktadır.

💡Kur'an-ı Kerim

Kur'an-ı Kerim, Müslümanların inanç kitabı olarak kabul edilen ve bu videoda dinin öğretilerini ve hikayelerini kullanarak yaratıcı projeler ve tartışmalara yol açan önemli bir kaynaktır.

💡Hayal Gücü

Hayal gücü, videoda yaratıcı süreçlerin ve projelerin temel taşlarından biri olarak vurgulanmaktadır. Kullanıcıların, Midjourney ve ChatGPT gibi araçları kullanarak, var olan hiçbir yerde bulunmayan ve internetin hiçbir yerinde olmayan unutsal ve yaratıcı resimler ve fotoğraflar yaratmalarına olanak tanır.

Highlights

Midjourney, bir yapay zeka fotoğraf oluşturma uygulamasıdır ve kullanıcıların Internet'te mevcut olmayan fotoğraflar yaratmasına olanak tanır.

Midjourney ile oluşturulan bir fotoğraf, Sırat Köprüsü ve cehennem gibi manzaralar üzerinde hayal gücü kullanılarak yaratılabilir.

ChatGPT, Midjourney'e verilen komutlarla destek verilerek, iki yapay zeka birleşik olarak kullanılabilir.

İslam aleminden gelen örneklerle Midjourney'in yaratıcılığı sınalandı, örneğin Mars'ta Müslümanlar namaz kılmak gibi.

Yapay zekanın, dini temalara uygun görsel içerikler üretebileceği ve bu içerikleri sunabildiği görülüyor.

İslam inançları ve cennetle ilgili hayaller, Midjourney yardımıyla görsel olarak canlandırılmıştır.

İçinde akışkan su olan cennet hayalleri, Midjourney tarafından yaratıcılıkla birleştirilmiştir.

Videoda, cennetin camdan bir evin altından akan su gibi detaylı özelliklerini görselleştirmeye çalışıldı.

İslam'ın hak ve gerçeklik ile dolu olduğunu vurgulayan görüşler, dinin diğer inanışlara kıyaslandığında üstünlüğünü belirtiyor.

Dini temalara uygun yaratıcı görsellerin, insanların ön yargıları ve kasıtlı yanılgıları kırmaya yardımcı olabileceği tartışıldı.

Videoda, İslâmi bir dünya hayali, Mescid-i Aksâ'nın dolu olduğunu ve Müslümanlar özgür olarak ibadet ettiğini simgelemek için kullanıldı.

Yapay zekanın, insanın istemediği veya hayal edemeyeceği şeyleri yaratma potansiyeline dikkat çekildi.

İslam'ın, diğer inanış sistemlerinden daha mantıklı ve gerçekçi bir çözüm sunabileceğine inanç gösterildi.

Videoda, insanların İslâmi inançlara dönmeleri ve dini değerleri benimseyerek mutlu olmaları teşvik edildi.

Yapay zekanın, insanların İslâmi inançlara ve cennet hayalleri ile ilgili görsel içerikler yaratmasına izin verdiği vurgulandı.

İslam'ın, insanların yaşam anlayışında ve düşüncelerine olumlu katkıda bulunabileceği ve ön yargıları kırabileceği düşünüldü.

Videoda, insanların İslâmi inançlara ve cennet hayalleri ile ilgili görsel içeriklerin yaratılması için yapay zeka kullanılarak ilham sağlandı.